Олександр Вознюк, к.пед.н, доцент

Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова Національного авіаційного університету


УНІВЕРСАЛЬНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ЯК ВСЕЗАГАЛЬНА КАТЕГОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА

Зроблена спроба комплексного дослідження людини та світу в контексті їх розвитку. Автор аналізує розвиток предметів та явищ, які відносяться до різних рівнів реальності, що дозволяє сформулювати основні аспекти концепції універсальної парадигми розвитку.

Світлана Рижкова, д. філос. н., проф., м. Київ, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв

ФОРМАЛЬНИЙ, ЗМІСТОВНИЙ, ПРАГМАТИЧНИЙ РІВНІ ВИВЧЕННЯ ПІДСТАВ І ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ФІЛОСОФІЇ, ТЕОЛОГІЇ, НАУКИ

Формування уявлень про підстави і принципи наукового пізнання упродовж XVI - XX ст. відбувалося під впливом висунутої у 1536 р. ідеї послідовного удосконалення науки та висунутої у 1567 р. ідеї загальноприйнятого розуміння. За часів Просвітництва ці ідеї склали підґрунтя концепції науково-технічного прогресу, в межах якої становлення світової цивілізації розглядалося як послідовне удосконалення передовими народами, до яких відносили етноси Західної Європи, науки, техніки, суспільства.

Андрій Забава, психолог, фахівець з індивідуального і корпоративного розвитку

Ігор Карівець, к. філос. н., доцент, кафедра філософії НУ «Львівська політехніка»

НАУКОВИЙ МЕТОД, ТРАНСЦЕНДЕНТНІСТЬ ТА ЕЗОТЕРИЗМ

Автори статті ставили собі за мету наступне:
1) показати, що розвиток методу напряму пов'язаний з розвитком самої людини, її свідомості; що лише на основі відкриття в собі тонких, глибших пластів буття людина зможе витончити й власний метод пізнання, тоді стане можливим поєднання езотеризму з наукою та її справжній розвиток;
2) обґрунтувати актуальність і можливість реалізації завдання пошуку універсальної методології, яка б адекватно до поставлених завдань сформулювала шляхи пізнання людства – від точних наук до філософських світоглядних напрямків, від фізики, хімії до психології, освіти і виховання, від мікробіології до космології.

Ігор Козубцов, к. тех. наук, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "КПІ", Полтава

 ГІПОТЕЗА ІСНУВАННЯ У ВСЕСВІТІ

ГОЛОГРАМНОГО СПІРАЛЕПОДІБНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО НАКОПИЧУВАЧА

Інформація - це сукупність відомостей про події, явища і предмети навколишнього світу. Інформація, що підлягає передачі, міститьсяв повідомленні. Повідомлення є формою представлення інформації [1].

Усяке повідомлення є деякою сукупністю відомостей про стан якоїсь матеріальної системи, які передаються відправником одержувачу. Передача повідомлень (а, отже, і інформації) на відстань здійснюється за допомогою якогось матеріального носія (паперу, магнітної стрічки тощо) або фізичного процесу (звукових чи електромагнітних хвиль, струму тощо). Фізичний процес, який відображає передане повідомлення, називається сигналом.

Світлана Головчук,
аспірантка Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка


НАЦІОНАЛЬНО-РЕЛІГІЙНИЙ СВІТОГЛЯД
У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ Г. ВАЩЕНКА

Всупереч та на противагу загрозливим процесам глобалізації людство все ж помітно змінює орієнтації свого розвитку в бік демократії, піднесення гідності й гуманістичних засад розвитку особистості, її духовного та культурного збагачення, забезпечення національної самоідентифікації. Особливо яскраво це проявляється в розробці та здійсненні сучасної системи національної освіти в Україні.