Леонід Підкамінь, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри оптики і спектроскопії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

Окреслення Абсолюту згідно енергоінформаційної концепції будови Реальності

 

          У статті наведені окремі елементи наукових гіпотез стосовно окреслення поняття Абсолюту в сучасному просторі та часі існування людської цивілізації. На основі теорії Фізичного Вакууму і Торсійних полів описуються можливі закономірності та механізми проявів Абсолюту при створенні та розвитку даної Реальності, а також висновується місце та роль людини в ній.

Ключові слова: абсолют, енергоінформація, реальність, структура.

Віктор Петрушенко – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного університету «Львівська політехніка»

АБСОЛЮТНЕ ЯК ІМАНЕНТНЕ СВІДОМОСТІ:

ЛЮДСЬКІ НАДБАННЯ ЧИ ВТРАТИ?

Все є відносним, окрім абсолютного.

Г.Геґель

У статті подаються такі характеристики абсолютного, що дають можливість розглядати його як іманентний компонент поняття, поза яким неможливе людське орієнтування в дійсності. Відмова від абсолютного, поширення релятивізму у сучасній культурі розглядаються як небезпечний симптом для людського ставлення до світу.

Ключові слова: інтелектуальний акт, ідеальне, абсолютне, релятивізм.

Анатолій Бернюков – кандидат юридичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Державної прикордонної служби, м. Хмельницький

ОНТОЛОГІЧНА СТРУКТУРА  БУТТЯ

У статті на межі філософії, науки та релігії аналізується сутність буття, як основної онтологічної категорії. При цьому, автором, який притримується ідеалістичної позиції, буття розглядається як бінарність належного та сущого, в якій належне через відповідну інформаційну заданість формує із матерії суще, відповідним чином його конструюючи. Окремо звертається увага на те, що із появою людини як активного творця духовного підґрунтя нашого світу, ідеальна частина світу пристосовується до потреб соціуму, що, однак, може спричинити конфлікт із початковою програмою розвитку буття, закладеної Абсолютом.

Ключові слова: онтологія, буття, суще, належне, ніщо.