УДК 159.9.018.5 159.923.2

Кучеренко Єгор Валерійович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

СВІДОМЕ ТА НАДСВІДОМЕ «Я» ЯК РІВНІ

САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПРАКТИЦІ ПСИХОСИНТЕЗУ

     У статті здійснено теоретичний аналіз самосвідомості з позицій психосинтезу як теорії особистості та психотерапевтичної практики. Автор наголошує на тому, що у вітчизняній науці недостатньо вивчено процес самоусвідомлення і пропонує розглядати його як феноменальне явище, яке можливо дослідити в практиці особистісного та духовного психосинтезу в якості свідомого та надсвідомого «Я». На основі аналізу зарубіжних досліджень висунуто гіпотезу про особистісний та позаособистісний рівні самосвідомості, а також представлено теоретичні засади психосинтезу як методу розвитку процесуального компоненту самосвідомості дорослих в індивідуальній психотерапії.

Ключові слова: психосинтез, самосвідомість, свідоме та надсвідоме «Я», субособистості, «Я-концепція».

УДК 165.62+167.7

Ігор Карівець, кандидат філософських наук, доцент кафедри

філософії Національного університету «Львівська політехніка»

МЕТАМЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАТЕОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ 

В західноєвропейській соціальній філософії та соціальній теорії осмислення повсякдення має довгу традицію. В статті аналізуються не лише наявні теорії повсякдення, але й робиться спроба вийти на метатеоретичний рівень, щоб визначити межі даних теорій та тих методів, які використовувалися для їхньої побудови. Автор статті стверджує, що на часі запровадження такого дослідження повсякдення, в якому б органічно поєднувалися метатеоретичні пошуки з конкретним  феноменом повсякдення, таким, яким він постає перед свідомістю звичайної людини.

Ключові слова: метатеорія; метаметод; об’єкт; теорії повсякдення; свідомість свідомості повсякдення; феномен; суб’єкт.