СІМ ПРОМЕНІВ

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА

Типо-синтез     

Typo-synthesis english here >>>

ТИПО-СИНТЕЗ – це напрямок цілісної психології, який допомагає людині розвиватися, ставати ефективнішою та щасливішою, використовуючи знання про свій психологічний тип.

ТИПО-СИНТЕЗ з однієї сторони поєднує між собою різні типології (типологію Юнга, еннеаграму, соціоніку та MBTI, типи керівників за Адізесом), а з другої сторони об’єднує типології з коучингом, а також з класичною та духовною психологією. Типо-синтез базується на поєднанні типології Юнга та еннеаграми.

ТИПО-СИНТЕЗ враховує горизонтальні та вертикальні координати психіки: горизонтальні – це різні психотипи, вертикальні – це рівні розвитку людини. Поведінка в межах одного психотипу сильно відрізняється в залежності від того, на якому рівні розвитку знаходиться людина. 

Використовується у різних сферах (сімейній, соціальній, професійній, для особистісного та духовного розвитку) з метою: глибшого розуміння себе, розуміння відмінностей з іншими людьми та мотивації, що керує поведінкою, виявлення своєї хибної стратегії поведінки, покращення комунікації, покращення стосунків в парі, ефективного командоутворення, згуртування колективу, визначення профорієнтації, покращення лідерських якостей.

Застосування типо-синтезу та його складових збільшують ефективність у різних галузях: освіта (використання різних методик із врахуванням психотипу учня), управління, бізнес (згуртування команди, покращення лідерських якостей, ефективне та екологічне управління конфліктами),  медицина (наприклад, гомеопатичне лікування враховує психотип людини), класична психологія та психіатрія (при лікуванні неврозів та психозів), політика, церква, духовні течії.

Семінари з типо-синтезу >>>

Основні функції людської психіки.

У 1921 році побачила світ фундаментальна праця швейцарського психолога Карла Юнга "Психологічні типи", в якій були викладені результати його 20-ти річної практичної  психологічної діяльності і закладений фундамент для розуміння різних типів людей.

В кожної людини акцент припадає на одну з психічних функцій, від чого залежить її спосіб звичного реагування на світ і відповідно поведінка.

«Так само як лев вражає свого ворога чи здобич не хвостом (як крокодил), а лапами, в яких міститься його специфічна сила, так і притаманний нам спосіб реагування зазвичай характеризується нашими сильними сторонами, тобто використанням нашої найбільш надійної і розвинутої функції, що, однак, не заважає нам деколи реагувати і своїми специфічними слабкостями. У відповідності з цим ми будемо готувати або шукати одні ситуації та уникати інші і таким чином будемо відповідно здобувати специфічний досвід, що відрізняється від інших. Інтелектуал буде пристосовуватися до світу за допомогою свого інтелекту, а зовсім не як боксер, хоча і він у приступі люті може застосувати свої кулаки. У боротьбі за існування і пристосування кожна людина інстинктивно використовує свою найрозвинутішу функцію, яка в результаті стає критерієм звичного способу реагування.» (Лекція (1) Карла Юнга, Цюріх, 1928р).

Юнг виділив чотири базові психічні функції: 
* Мислення (Thinking);
* Почуття або емоції (Feeling);
* Відчуття сенсорні (Sensation);
* Інтуїція (Intuition).

Відчуття сенсорні - це сприйняття за допомогою органів сприйняття. Функціональною сутністю сенсорного відчуття є встановлення, що є якась певна річ, «дещо». 

Мислення. Мислення каже нам, що означає ця річ, це «дещо». Функціональною сутністю його є інтелектуальне пізнання та формулювання логічних висновків.

Почуття. Функціональною сутністю почуття є суб’єктивна оцінка. Коли ми почуваємо (емоції), то це для того, щоби досягнути вірної оцінки, встановити цінність певної речі. (Подобається - не подобається).

Інтуїція.  Функціональною сутністю інтуїції є припущення, звідки певна річ взялася і що з нею буде в подальшому. Це є сприйняття вмісту несвідомого. 

Інтровертна та екстравертна установки психічних функцій.

Карл Юнг ввів у психологію поняття інтроверсії та екстраверсії. Проте дуже важко встановити інтровертом чи екстравертом є людина, без врахування його психологічних функцій. Адже ці установки свідомості стосуються не людини в цілому, а однієї з її функцій. Той самий індивід може поводитися спочатку як екстраверт, а потім як інтроверт, в залежності від того, яка функція в нього проявляється сильніше в даний момент часу.

«Жоден індивід не є просто екстравертом чи інтровертом, він є таким в одній зі своїх функцій.» (Лекція (2) Карла Юнга, Теритет (Швейцарія), 1923р)

Кожна психічна функція в свою чергу має екстравертну (Extraverted) чи інтровертну (Introverted) установку. Установка – це готовність психіки діяти або реагувати в певному напрямі, певним способом.

Екстраверсія – це спрямованість психічної енергії назовні на об’єкт. В стані екстраверсії має місце сильна обумовленість людини об’єктом.

Інтроверсія – це спрямованість психічної енергії людини всередину. Інтерес не направляється на об’єкт, а відходить від нього назад до суб’єкта. Людина з інтровертною установкою думає, почуває і діє таким чином, який вказує на те, що мотивуюча сила належить перш за все суб’єкту, а об’єкт має не більш ніж другорядне значення.

 

 

 

 

 Бібліографія:

1 - Психологічна теорія типів. Лекція Карла Юнга, Цюріх 1928р, “Psychologische Typologie”.

2 – Психологічні типи. Лекція Карла Юнга, Теритет (Швейцарія) 1923р, “Psychologische Typen”.

 

 

 

 

 

Typosynthesis en

Typo-synthesis

Typosynthesis is a branch of holistic psychology, which helps a person to develop, become more effective and happier, using knowledge of his psychological type. 

Typosynthesis is based on a combination of Jung's Typology and Enneagram. More information here >>>

On the one hand, Typosynthesis combines (interconnects) different typologies (Jung's Typology, Enneagram, Myers–Briggs Type Indicator (MBTI) and Socionics) and on the other hand it combines Typology with Psychology and Spirituality.

 *       *       *

In 1921, Swiss psychologist Carl Jung published the most famous of his books "Psychological Types", which summarizes the results of his 20 years of practical psychological activity and introduces the idea that each person has a psychological type.

Everyone has a most developed psychic function, which defines his habitual reactions and, accordingly, behavior:

«Just as a lion strikes down his enemy or his prey with his fore-paw, in which his strength resides, and not with his tail like the crocodile, so our habitual reactions are normally characterized by the application of our most trustworthy and efficient function; it is an expression of our strength. However, this does not prevent our reacting occasionally in a way that reveals our specific weakness. The predominance of a function leads us to construct or to seek out certain situations while we avoid others, and therefore to have experiences that are peculiar to us and different from those of other people. An intelligent man will make his adaptation to the world through his intelligence, and not in the manner of a sixth-rate pugilist, even though now and then, in a fit of rage, he may make use of his fists. In the struggle for existence and adaptation everyone instinctively uses his most developed function, which thus becomes the criterion of his habitual reactions.» (Carl Jung's lecture (1), 1928).

Carl Jung distinguished four basic psychic functions:
* Sensing
* Feeling 
* Thinking 
* Intuition 

Carl Jung believed that a man identifies himself with his main psychological function: «Very frequently, indeed as a general rule, a man identifies himself more or less completely with the most favoured, hence the most developed, function. It is this circumstance which gives rise to psychological types». (2)

 

1 - Carl Gustav Jung “A Psychological Theory of Types”. A lecture delivered at the Congress of Swiss Psychiatrists, Zurich, 1928.

2 - Carl Gustav Jung "Psychological Types" (1921). Chapter XI. Definitions. 30 - Inferior Function.

Holistic Psychology School "Seven Rays", Lviv, Ukraine, e-mail:7promeniv(a)gmail.com.

Типосинтез - вступне заняття

Типосинтез - вступне заняття

ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ з циклу семінарів з ТИПОСИНТЕЗУ.

Дата проведення - 18 лютого 2018.

Подія у Фейсбук - www.facebook.com/events/2011826869037875

ТИПОСИНТЕЗце напрямок цілісної психології, який допомагає людині розвиватися, ставати ефективнішою та щасливішою, використовуючи знання про свій психологічний тип. Типосинтез базується на типології Юнга, еннеаграмі, коучингу, класичній психології та духовній психології.

01.ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ: Базові психічні функції. Екстравертна та інтровертна установки психіки. Типологія Юнга. Принципи психологічного доповнення, командоутворення.

Що ви отримаєте:  Розуміння, що всі люди є різні, чим сАме люди відрізняються, що керує поведінкою людини. Це допоможе краще зрозуміти себе та зрозуміти мотивацію інших людей, покращити комунікацію з навколишніми.

Проводить - Анжеліка Забава.  Школа Цілісної Психології "Сім Променів".  Телефон для довідок: 067-1297149.

Після проходження циклу семінарів з типосинтезу Ви будете знати який ВАШ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТИП, сильні і слабкі сторони Вашого типу, навчитеся використовувати ефективнішу стратегію поведінки, екологічніше вирішувати конфлікти, покращите комунікацію з навколишніми на роботі і в сім"ї, підвищите свою стресостійкість та покращите свої лідерські якості. Навчитеся основам командоутворення та ефективного менеджменту.

Цикл семінарів з типосинтезу тут >>>

ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ для тих, хто знайомий із СОЦІОНІКОЮ тут >>>

ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ для тих, хто знайомий із СОЦІОНІКОЮ.

Дата проведення - ........ 2018.

План вступного заняття:
1. Відмінність і подібність між соціонікою та психотипами Юнга.
2. Інтровертність та екстравертність функції, об"єкт та суб"єкт.
3. Психологічні прояви соціонічних функцій.
4. Типологія, яка допомагає розвиватися. Коучинг та психотерапія у типології.

Реєстрація тут https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6cPNvPe8Ex3IlOjquUej-T_Ry1ulpr-ULF5B0bPFfGVir9A/viewform

Подія у Фейсбуці - www.facebook.com/events/150724642313501

 

Семінари-типосинтез

Лекції, семінари, тренінги з типо-синтезу.

Цикл занять з ТИПО-СИНТЕЗУ.

0. 1. Вступне заняття.

Блок І. Соціоніка
1. 1.  Мірність функцій, квадри, цінності квадр.
1.2. Інтертипні відносини, доповнення в парі.
1.3. Тип і підтип. Методики типування. Американська типологія MBTI.

Блок ІІ. Еннеаграма.
2.1. Глибинна мотивація та хибна стратегія.
2.2. Рівні розвитку: здорові, середні, нездорові.
2.3. Стилі лідерства в залежності від психотипу.

Блок ІІІ. Психологія.
3.1. Емоційний інтелект.  Робота з негативними емоційними станами.
3.2.  Інтроспекція, спостереження за думками та емоціями.
3.3. Претензії, обрАзи, прийняття та прощення, почуття власної важливості та неповноцінності.

Детальніше...

Дочірні категорії