Ігор Козубцов, к. тех. наук, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "КПІ", Полтава

 ГІПОТЕЗА ІСНУВАННЯ У ВСЕСВІТІ

ГОЛОГРАМНОГО СПІРАЛЕПОДІБНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО НАКОПИЧУВАЧА

Інформація - це сукупність відомостей про події, явища і предмети навколишнього світу. Інформація, що підлягає передачі, міститьсяв повідомленні. Повідомлення є формою представлення інформації [1].

Усяке повідомлення є деякою сукупністю відомостей про стан якоїсь матеріальної системи, які передаються відправником одержувачу. Передача повідомлень (а, отже, і інформації) на відстань здійснюється за допомогою якогось матеріального носія (паперу, магнітної стрічки тощо) або фізичного процесу (звукових чи електромагнітних хвиль, струму тощо). Фізичний процес, який відображає передане повідомлення, називається сигналом.

 

У сучасних системах управління і зв'язку найчастіше використовуються електричні сигнали. Фізичною величиною, що визначає такий сигнал, є струм або напруга. Знаючи закон, який зв'язує повідомлення і сигнал, одержувач може виявити відомості, що містяться в повідомленні. Для одержувача повідомлення сигнал заздалегідь невідомий і тому є випадковим процесом.

Сьогодні зв'язок (тобто передача інформації від відправника до одержувача) на великі відстані реалізується в основному за допомогою електричних сигналів. Це пояснюється тим, що електричні сигнали можна передавати на величезні відстані з дуже великою швидкістю (біля 3×108 м¤с).

Протягом багатьох десятиліть поза увагою залишався інший фізичний об'єкт – торсіонні поля. Метою статті є розгляд фізичної природи торсіонних полів, їх властивостей на основі результатів експериментальних досліджень [2, 3]. Торсіонні поля (поля кручення) як об'єкт теоретичної фізики є предметом дослідження з початку XX століття і своєю появою зобов'язані Э. Картану і А. Эйнштейну [2, 3]

Якщо електромагнітні поля породжуються зарядом, гравітаційні - масою, то торсіонні поля - спином [4] або кутовим моментом обертання. Слід зазначити, що мається на увазі класичний спин [4-7], а не магнітний момент. На відміну від електромагнітних полів, де їх єдиними джерелами є заряди, торсіонні поля можуть породжуватися не тільки спином [8].

Основні властивості торсіонних полів. Відзначимо, що торсіонні поля є самостійним фізичним об'єктом на макрорівні, що не має відношення ні до гравітації, ні до електромагнетизму. Дані властивості істотно відрізняються від властивостей в електромагнетизмі. Вони передбачені теоретично і підтверджені експериментально.

1. Джерелом торсіонних полів є класичний спин або макроскопічне обертання. Вони можуть породжуватися крученням простору або бути наслідком збурення фізичного вакууму (ФВ), який має геометричну або топологічну природу. Крім того, вони можуть виникати як складова електромагнітного поля або самогенеруватися.

2. Статичне торсіонне поле має кінцевий радіус дії r0 (рис. 6 [9]), на інтервалі якого інтенсивність його слабо змінюється (залишається майже постійним). Умовно, по аналогії з електромагнетизмом, хоча фізика процесів тут інша, цей інтервал r0 можна назвати ближньою зоною. Хвильове торсіонне випромінювання не обмежене інтервалом r0 і його інтенсивність не залежить від відстані.

3. Середовищем, через яке розповсюджуються торсіонні випромінювання, є ФВ. Є підстави вважати, що по відношенню до торсіонних хвиль ФВ воно поводиться як голографічне середовище. У цьому середовищі торсіонні хвилі розповсюджуються через фазовий портрет цієї голограми. Цей основоположний фізичний чинник пояснює інформаційний (не енергетичний) характер передачі сигналів, а також їх надсвітову швидкість розповсюдження.

4. Для торсіонних полів потенціал тотожно рівний нулю, що відповідає їх неенергетичному характеру. Це другий чинник, що визначає, чому торсіонні сигнали (дії) передаються інформаційно, а не енергетично, тобто без перенесення енергії.

5. Торсіонні поля проходять через природні середовища без ослаблення. Це є природним чинником, якщо врахувати, що квантами торсіонних полів є нейтрино.

6. Швидкість торсіонних хвиль теоретично рівна нескінченності.

7. Всі тіла живої і неживої природи складаються з атомів, більшість яких володіють ненульовими атомними і/або ядерними класичними спинами, слідством чого є наявність у них ненульових магнітних моментів. Враховуючи, що всі тіла знаходяться в магнітному полі Землі, магнітні диполі в цьому полі випробовують прецесію, яка породжує хвильове торсіонне випромінювання, оскільки одночасно з прецесій магнітних моментів прецесірують і класичні спини. Таким чином, всі тіла володіють власними торсіонними полями (випромінюваннями).

8. Оскільки різні тіла володіють різним набором хімічних елементів, то всі тіла володіють строго індивідуальними, характеристичними торсіонними полями.

Найбільш значущими з вказаних властивостей торсіонних полів (торсіонних хвиль) є наступні:

- відсутність залежності інтенсивності торсіонних полів від відстані, що дозволяє уникнути великих витрат енергії для компенсації втрат за рахунок їх ослаблення відповідно до закону зворотних квадратів, як це має місце для електромагнітних хвиль;

- відсутність поглинання торсіонних хвиль природними середовищами, що виключає необхідність додаткових великих витрат енергії для компенсації втрат, характерних для радіозв'язку;

- торсіонні хвилі не переносять енергію, вони діють на торсіонний приймач тільки інформаційно;

- торсіонні хвилі, розповсюджуючись через фазовий портрет голографічної структури ФВ, забезпечують передачу сигналу від однієї точки простору до іншої нелокальним способом. У таких умовах передача може здійснюватися тільки миттєво з швидкістю, рівній нескінченності;

- для нелокального способу взаємодії точок в голографічному середовищі через їх фазовий портрет не має значення факт поглинання сигналу на прямій лінії, що зв'язує дві точки такого середовища. Зв'язок, заснований на такому принципі, не потребує ретрансляторів.

Таким чином, в першому наближенні можна сказати, що передачу інформації по торсіонному каналу зв'язку можна реалізувати на будь-які відстані і через будь-які середовища скільки завгодно слабкими торсіонними сигналами.

Перераховані вище властивості свідчать про те, що в природі існує носій, ідеальний по своїх характеристиках для передачі інформації і зв'язку, для телебачення, навігація і локації – це торсіонні поля, торсіонні хвилі.

На основі цих властивостей в [10] пояснено математичну модель біологічного передавача людини на основі загальної теорії зв’язку, що дозволяє уяснити читання думок на відстані екстрасенсами. По аналогії з радіоприймачем електромагнітних хвиль зроблено спробу [11] пояснити загальний опис функціональної схеми біологічного приймача людини прийому торсіонного інформаційного згустку.

Розглянемо сутність гіпотези існування у Всесвіті голограмного спіралеподібного інформаційного накопичувача. Виходячи з роботи [9] та властивостей [9], можна припустити, що торсіонний інформаційний згусток, переносячи торсіонні хвилі та поширюючись через фазовий портрет голографічної структури ФВ, забезпечують передачу сигналу від однієї точки простору до іншої нелокальним способом. У таких умовах передача може здійснюватися тільки миттєво з швидкістю, рівній нескінченності.

Як наголошувалося вище, за межами ближньої зони торсіонна хвиля, образно кажучи, «розмазується» по фазовому портрету ФВ (фазовому портрету всього Всесвіту). Оскільки ця голограма охоплює весь Всесвіт, то наскільки б інтенсивним не був торсіонний сигнал, «розмазавши» його в об'ємі Всесвіту, набудемо значення питомої інтенсивності торсіонного сигналу, що випромінює на одиницю цього об'єму - кванта вільного простору і, зникаючи, мало відрізняється від нуля.

Виходячи з сказаного, можна припустити, що за межами ближньої зони неможлива передача інформації за допомогою торсіонних сигналів [9]. Проте якщо в структуру випромінюваного торсіонного сигналу ввести ознаку спину деякої області D V голограми Всесвіту, то випромінюваний торсіонний сигнал за межами ближньої зони самофокусуєтся в її локальній області D Vi. Нелокальному характеру взаємодії окремих точок квантової голограми ФВ відповідає нелокальний характер передачі торсіонного сигналу з однієї точки простору в іншу. Для торсіонних систем зв'язку роль ознаки спину на передачі і на прийомі грають спеціальні матриці спинів (торсіонні).

Торсіонний сигнал в явному вигляді присутній в малій околиці торсіонного передавача і в локальній області D Vi торсіонного приймача, а між ними, незалежно від відстані, торсіонний сигнал не спостережуваний – він ніби відсутній. Цим визначається ідеальна конфіденційність передачі інформації. Наявність адресної торсіонної матриці дозволяє реалізувати багатоадресний режим роботи мережі торсіонного зв'язку.

Таке уявлення про голографічну структуру Всесвіту дає підставу на ствердження про існування багатоадресної кластерної структури голограми. Тобто кожному новому заявленому торсіонному джерелу виділяється кластер подібний тому, який є на компакт-дисках, а запис на такий носій здійснюється по спіралі. Значна частка відомих галактик мають також спіралеподібну структуру. На етапі утворення Всесвіту з ФВ інформації було мало, тож вона містилась в мізерному кластері початкового фазового портрету голографічної структури ФВ. З часом такої інформації стало більше, яку потрібно зберегти. Накопичення цілком ймовірно здійснюється по спіралі фазового портрету голографічної структури ФВ. Більшість утворень в природі, відомо з біології, мають як не спіралеподібну, то колоподібну структуру. Згадаємо та наведемо аналогію з річними кільцями в січенні перерізу стовбура дерева.

Висновок

Оскільки всі тіла живої і неживої природи складаються з атомів, більшість яких володіють ненульовими атомними і/або ядерними класичними спинами, то це означає наявність у них ненульових магнітних моментів. Враховуючи, що всі тіла знаходяться в магнітному полі Землі, магнітні диполі в цьому полі випробовують прецесію, яка породжує хвильове торсіонне випромінювання, оскільки одночасно з прецесій магнітних моментів прецесірують і класичні спини. Таким чином, всі тіла володіють власними торсіонними полями (випромінюваннями).

Тому середовищем, через яке поширюються торсіонні випромінювання, є ФВ яке поводиться як голографічне середовище. Цей основоположний фізичний чинник пояснює інформаційний (не енергетичний) характер передачі сигналів, а також їх надсвітову швидкість поширення. Крім того, ідеальним способом накопичення об’єму інформації є використання спіралеподібного накопичувача інформації. Таким накопичувачем виступає фазовий портрет голографічної структури ФВ. На цьому базується наукова гіпотеза існування у Всесвіті голограмного спіралеподібного інформаційного накопичувача на основі фазового портрету голографічної структури ФВ.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Акимов П.С., Сенин А.И., Соленов В.И. Сигналы и их обработка в информационных системах: Учеб. пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1994. – 256 с.

2. Cartan E. Comptes Rendus. Akad.Sci.,Paris, 1922, V. 174, P. 593.

3. Einstein A. Wiss., Sitzungber. Preuss.Akad., Phys.-Malh.Kl. 1925, P.414-419.

4. Клиффорд В. В сб. Альберт Эйнштейн и теория гравитации. М., Мир, 1979, С. 36-46.

5. Einstein A. Math-Ann., 1930, V. 102, Р. 685-697.

6. Тернов М.М., Бордовицын В.А. О современной интерпретации классической теории спина Я.М. Френкеля. УФН, 1980, Т. 132, Вып. 2, С.345.

7. Багров Б.Г., Бордовицын Б.А. Классическая теория спина. Известия вузов, Сер. Физика, 1980, III, С. 67.

8. Оганян X. Что такое спин? «88» Физика за рубежом. Сер. Б, М., Мир, 1988, С. 68.

9. Акимов А.Е. Торсионная связь - основа космических систем передачи информации на новых физических принципах // Горизонты науки и технологий XXI века: Труды. Т.1 / Междунар. ин-т теор. и прикл. физики РАЕН. - М.: ФОЛИУМ, 2000. - С.52-66.

10. Козубцов І.М. Математична модель біологічного передавача людини на основі загальної теорії зв’язку. // Сборник научных трудов по материалам международнойнаучно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2009». Том 24. Философия и филология. – Одесса.: Черноморье, Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины (УКРНИИМФ), Одесский национальный морской университет, Морской учебно-консультационный центр «MarinECC», 2009. – С. 84 – 87. – ISBN 966-555-192-2. [Электронный ресурс] / І.М. Козубцов. – Режим доступа:http://www.sworld.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=3577&Itemid=34

11. Козубцов І.М. Загальний опис функціональної схеми біологічного приймача людини прийому торсіонного інформаційного згустку. Журнал. Известие науки. [Электронный ресурс] / І.М. Козубцов. – Режим доступа: http://www.inauka.ru/blogs/article90384.html