СІМ ПРОМЕНІВ

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА

Типо-синтез     

Typo-synthesis in english here >>>

ТИПО-СИНТЕЗ – це напрямок цілісної психології, який допомагає людині розвиватися, ставати ефективнішою та щасливішою, використовуючи знання про свій психологічний тип.

ТИПО-СИНТЕЗ з однієї сторони поєднує між собою різні типології (типологію Юнга, еннеаграму, соціоніку та MBTI, типи керівників за Адізесом, типологію п’яти травм за Ліз Бурбо та Барбарою Бреннан, типологію Семи Променів Аліси Бейлі), а з другої сторони об’єднує типології з коучингом, а також з класичною та духовною психологією. Типо-синтез базується на поєднанні типології Юнга та еннеаграми.

ТИПО-СИНТЕЗ враховує горизонтальні та вертикальні координати психіки: горизонтальні – це різні психотипи, вертикальні – це рівні розвитку людини. Поведінка в межах одного психотипу сильно відрізняється в залежності від того, на якому рівні розвитку знаходиться людина. 

Використовується у різних сферах (сімейній, соціальній, професійній, для особистісного та духовного розвитку) з метою: глибшого розуміння себе, розуміння відмінностей з іншими людьми та мотивації, що керує поведінкою, виявлення своєї хибної стратегії поведінки, покращення комунікації, покращення стосунків в парі, ефективного командоутворення, згуртування колективу, визначення профорієнтації, покращення лідерських якостей.

Застосування типо-синтезу та його складових збільшують ефективність у різних галузях: освіта (використання різних методик із врахуванням психотипу учня), управління, бізнес (згуртування команди, покращення лідерських якостей, ефективне та екологічне управління конфліктами),  медицина (наприклад, гомеопатичне лікування враховує психотип людини), класична психологія та психіатрія (при лікуванні неврозів та психозів), політика, церква, духовні течії.

Семінари з типо-синтезу >>>

Основні функції людської психіки.

У 1921 році побачила світ фундаментальна праця швейцарського психолога Карла Юнга "Психологічні типи", в якій були викладені результати його 20-ти річної практичної  психологічної діяльності і закладений фундамент для розуміння різних типів людей.

В кожної людини акцент припадає на одну з психічних функцій, від чого залежить її спосіб звичного реагування на світ і відповідно поведінка.

«Так само як лев вражає свого ворога чи здобич не хвостом (як крокодил), а лапами, в яких міститься його специфічна сила, так і притаманний нам спосіб реагування зазвичай характеризується нашими сильними сторонами, тобто використанням нашої найбільш надійної і розвинутої функції, що, однак, не заважає нам деколи реагувати і своїми специфічними слабкостями. У відповідності з цим ми будемо готувати або шукати одні ситуації та уникати інші і таким чином будемо відповідно здобувати специфічний досвід, що відрізняється від інших. Інтелектуал буде пристосовуватися до світу за допомогою свого інтелекту, а зовсім не як боксер, хоча і він у приступі люті може застосувати свої кулаки. У боротьбі за існування і пристосування кожна людина інстинктивно використовує свою найрозвинутішу функцію, яка в результаті стає критерієм звичного способу реагування.» (Лекція (1) Карла Юнга, Цюріх, 1928р).

Юнг виділив чотири базові психічні функції: 
* Мислення (Thinking);
* Почуття або емоції (Feeling);
* Відчуття сенсорні (Sensation);
* Інтуїція (Intuition).

Відчуття сенсорні - це сприйняття за допомогою органів сприйняття. Функціональною сутністю сенсорного відчуття є встановлення, що є якась певна річ, «дещо». 

Мислення. Мислення каже нам, що означає ця річ, це «дещо». Функціональною сутністю його є інтелектуальне пізнання та формулювання логічних висновків.

Почуття. Функціональною сутністю почуття є суб’єктивна оцінка. Коли ми почуваємо (емоції), то це для того, щоби досягнути вірної оцінки, встановити цінність певної речі. (Подобається - не подобається).

Інтуїція.  Функціональною сутністю інтуїції є припущення, звідки певна річ взялася і що з нею буде в подальшому. Це є сприйняття вмісту несвідомого. 

Інтровертна та екстравертна установки психічних функцій.

Карл Юнг ввів у психологію поняття інтроверсії та екстраверсії. Проте дуже важко встановити інтровертом чи екстравертом є людина, без врахування його психологічних функцій. Адже ці установки свідомості стосуються не людини в цілому, а однієї з її функцій. Той самий індивід може поводитися спочатку як екстраверт, а потім як інтроверт, в залежності від того, яка функція в нього проявляється сильніше в даний момент часу.

«Жоден індивід не є просто екстравертом чи інтровертом, він є таким в одній зі своїх функцій.» (Лекція (2) Карла Юнга, Теритет (Швейцарія), 1923р)

Кожна психічна функція в свою чергу має екстравертну (Extraverted) чи інтровертну (Introverted) установку. Установка – це готовність психіки діяти або реагувати в певному напрямі, певним способом.

Екстраверсія – це спрямованість психічної енергії назовні на об’єкт. В стані екстраверсії має місце сильна обумовленість людини об’єктом.

Інтроверсія – це спрямованість психічної енергії людини всередину. Інтерес не направляється на об’єкт, а відходить від нього назад до суб’єкта. Людина з інтровертною установкою думає, почуває і діє таким чином, який вказує на те, що мотивуюча сила належить перш за все суб’єкту, а об’єкт має не більш ніж другорядне значення.

 

 

 

 

 Бібліографія:

1 - Психологічна теорія типів. Лекція Карла Юнга, Цюріх 1928р, “Psychologische Typologie”.

2 – Психологічні типи. Лекція Карла Юнга, Теритет (Швейцарія) 1923р, “Psychologische Typen”.

 

 

 

 

 

Інтровертні емоції

4 - Тип з інтровертними емоціями – етика відносин

Інтровертні емоції  (або етика відносин)  -  Відносини між людьми, мораль, етика, традиції 

Базовий опис:

Добре розрізняє відносини, що складаються між людьми, їх симпатії та антипатії. Критично оцінює поведінку навколишніх. У спілкуванні намагається бути ввічливим і тактовним. Однаково спокійно спілкується як з приємними йому людьми так і з неприємними. Свої почуття тримає глибоко всередині. Глибоко цікавиться морально-етичними питаннями. Моральні норми залежать від власних суб’єктивних уявлень про мораль. Пунктуальний, працьовитий, надійний, має сильне почуття обов'язку. Вимогливий до себе та до інших. Не може дозволити собі бути неохайним. У роботі схильний дбати про деталі, порядок і точність. З повагою ставиться до традицій. Консервативний.

Найкращі прояви:

Вміє встановлювати і підтримувати відносини з людьми, етично поводитися у різних ситуаціях. Ввічливий, тактовний. Милосердний. Приділяє багато уваги моральним аспектам: чесність, совість, гідність, порядність, інтелігентність. Несе в світ високі морально-етичні стандарти, стає для навколишніх прикладом відповідальності, самодисципліни та відданості обов’язку, поваги до традицій. Використовує традиції для збереження та укріплення відносин між людьми.

Суб'єктивне відчуття функції:

Має сильне бажання викорінити зло, зробити світ досконалим. Часто думає про те, як можна щось покращити. Докладає багато зусиль, щоб виправити власні недоліки. Має суворого внутрішнього критика, який говорить йому що правильно, а що – ні. Внутрішній критик засуджує і контролює його емоції та потреби, змушує його діяти правильно, а не так, як йому хочеться. Гордиться тим, що він чесний і працьовитий. Йому властиве сильне почуття обов’язку: може з температурою мити підлогу, тому що вдома має бути чисто. Не завжди ясно, перед ким цей обов’язок. Очікує поваги від навколишніх.

Постійно оцінює поведінку інших. Відразу помічає щось недоречне, недосконале, неправильне. Приділяє багато уваги малопомітним жестам та інтонаціям співрозмовника. Прискіпливий до правильності мови. Здатний співпрацювати лише з тими людьми, які розділяють його моральні переконання. Вважає найважливішим у житті взаємну довіру, чесні та порядні відносини, дотримання норм етики і моралі та бережливе ставлення до традицій. Сексуальні свободи – не для нього. Найголовніша його вимога до партнера – вірність.

Любить доброзичливу емоційну атмосферу та людей з веселою вдачею, поряд з якими і сам стає веселим. Прояв негативних емоцій як зі своєї сторони так і зі сторони інших вважає недоліком.

Тип з інтровертними емоціями має два підтипи: сенсорний (етико-сенсорний інтроверт) ЕСІ  та інтуїтивний (етико-інтуїтивний інтроверт) ЕІІ  .

 

Психологічні аспекти інтровертних емоцій

 Для типу з інтровертними емоціяминайважливішим є досконалість та дотримання моральних ідеалів. Проте поняття досконалість включає в себе протилежність – недосконалість, а поняття моральність включає в себе аморальність. Людина даного типу з високим ступенем психологічної зрілості усвідомлює ці пари протилежностей і приймає в собі як моральність, так і аморальність, як досконалість, так і недосконалість. Проте, при меншій психологічній зрілості людина прилипає до однієї складової образу і витісняє другу, «погану» складову. Чим більше тип з інтровертними емоціями прагне бути досконалим і моральним, тим більше він боїться бути недосконалим і аморальним. Чим більше такий тип ототожнюється з «образом себе» як того, хто рухається до морального ідеалу, тим більший гнів він відчуває при будь-якому натяку на свою аморальність чи недосконалість. При середньому ступені психологічної зрілості тип з інтровертними емоціями гнівається на самого себе та осуджує себе за свою недосконалість. Йому починає здаватися, що його люблять саме за його моральність і правильність. І щоб його любили, йому треба весь час підтверджувати свою правильність і досконалість. При ще меншій психологічній зрілості такий тип спрямовує свій осуд та гнів назовні на навколишніх, він критикує інших, намагаючись виправити в них те, що не визнає в собі.

 

Сторінка перебуває у стадії наповнення. Матеріали будуть поступово додаватися. 

 

Сумісність між типами

Сумісність між типами

Сумісність між двома людьми загалом залежить від двох параметрів: ступеня психологічної зрілості людини та психологічного типу. Такі параметри як традиції, виховання та астрологія впливають набагато менше.

Знаючи психотипи двох окремих людей, можна передбачити, які відносини між ними складуться, це стосується як відносин в сім’ї (чоловік-жінка, батьки-діти) так і відносин з партнерами та колегами. Наприклад, для типу А найбільш сумісним партнером для сімейних стосунків буде тип Б, для ділових стосунків найбільше підійде тип В, а для навчання найкраще підійде такий самий тип А, тому що інформація найкраще без спотворень передається від тотожного типу.

Якщо ми визначаємо сумісність за психологічним типом, то користуємося таким правилом: Сенсорику доповнює інтуїція, мислення доповнюють емоції, екстраверсію доповнює інтроверсія. Раціональні типи більше сумісні з раціональними, а ірраціональні типи більш сумісні з ірраціональними.

Таблиця сумісності між 16 типами тут >>>

Екстравертну сенсорику  доповнює інтровертна інтуїція . Обидві функції є ірраціональними.

Інтровертну сенсорику доповнює екстравертна інтуїція . Обидві функції є ірраціональними.

Екстравертні емоції доповнює інтровертне мислення . Обидві функції є раціональні.

Інтровертні емоції доповнює екстравертне мислення . Обидві функції є раціональні.

В чому полягає доповнення і сумісність.

  ---  Сумісність між екстравертною сенсорикою та інтровертною інтуїцією:
Є типи людей, які мають високі вольові якості та прагнуть керувати іншими, їх мотивація – бути сильними та незалежними. А інші типи навпаки мають багато страхів і переживань, не впевнені в своїх вольових якостях, їх мотивація – бути поряд із сильною людиною, яка би допомогла їм у самореалізації.

*       *       *

 ---  Сумісність між інтровертною сенсорикою та екстравертною інтуїцією: 
Одні типи людей створюють навколо себе атмосферу гармонії та миру, вони схильні підлаштовуватися під потреби навколишніх і турбуватися про комфорт. Інші типи людей люблять коли про них турбуються і для них створюють комфортні умови.

*       *       *

 --- 

 Одні типи людей схильні керуватися емоціями і прагнуть спілкування та зв’язку з людьми. Інші типи мінімізують спілкування, не довіряють емоціям і прагнуть усе логічно обмірковувати.

*       *       *

 --- 

Одні типи людей добре вміють досягати поставлених цілей, їх мотивацією є успіх в очах навколишніх. Проте їх слабою стороною є слабе розуміння морально-етичних питань та відносин між людьми. Інші типи навпаки є експертами у відносинах та питаннях моралі, адже їх мотивація – бути взірцем досконалої поведінки. Проте такі люди мало налаштовані на матеріальну вигоду, а надмірна увага до деталей заважає їм досягати результату.  

====================================================

Таблиця сумісності між 16 типами (соціоніка)

 

Скорочені позначки означають:

Квадра: Д: дуальність (доповнення), А: активація, Т: тотожність, Зр: дзеркало.

Октава: П: погашення (протилежність) , Кв: квазітотожність, Се: супер-его, Кф: конфлікт.

Асиметричні відносини:  З+: замовлення, де я – замовник, пз: замовлення, де я – виконавець замовлення,

Р+: ревізія, де я – ревізор, пр: ревізія, де я – підревізний.

Сусідні квадри: Пд: півдуальність (напівдоповнення), М: міраж, Рд: родинність, Дл: ділові відносини.

 

Опис інтертипних відносин (соціоніка) тут >>>

 

 

 

Стилі лідерства різних типів

Стилі лідерства в залежності від психотипу

Одні типи більше схильні до лідерства і намагаються всюди займати керівні позиції, а інші типи менше схильні до лідерства і воліють залишатися в тіні. Зазвичай, найбільш схильні до лідерства типи з екстравертною сенсорикою та з екстраввертним мисленням. Найменш схильні до лідерства типи з інтровертною інтуїцією та інтровертною сенсорикою.

В кожного психологічного типу свій стиль лідерства, при цьому стилі лідерства різних типів можуть сильно відрізнятися від загальноприйнятого розуміння лідерства.

Стилі лідерства

  екстравертна сенсорикаСЛЕ   -  СЕЕ   
   інтровертна сенсорика:   СЛІ   - СЕІ 
   екстравертні емоції :  ЕСЕ  - ЕІЕ 
  інтровертні емоції   ЕСІ   -  ЕІІ 
  екстравертне мислення  ЛІЕ  - ЛСЕ
    інтровертне мислення   ЛІІ  - ЛСІ 
   екстравертна інтуїція  ІЛЕ   -  ІЕЕ  
   інтровертна інтуїція:  ІЛІ ІЕІ  

  Тип з екстравертною сенсорикою  

Екстравертні сенсорики – природжені лідери, які шукають керівні позиції та почуваються комфортно в ролі лідера. Сильні сторони лідерства: Здатні захищати. Вони мають особистий інтерес у забезпеченні благополуччя підлеглих, вони здатні співпереживати та бути щедрими з тими, ким опікуються. Вісімки приймають рішення швидше і впевненіше, в порівнянні з іншими типами. Недоліки у лідерстві: Схильні діяти імпульсивно, не обдумуючи. Правила не для них. Ні перед ким не звітуються. Можуть тиснути і навіть застосувати силу.

Тип з екстравертною сенсорикою має два підтипи: логічний та етичний.

Сенсорно-логічний екстраверт (СЛЕ) 

Боєць. Ієрархічний лідер ділової спрямованості, націлений на вольове долання перешкод. Тип повендінки – конкуруючий. Стиль керування підлеглими передбачає адміністративний контроль за результатами їх діяльності без проміжного контролювання. Не приділяє уваги людським відносинам. Схильний до заперечення етики в бізнесі: «Мета виправдовує засоби». Ставлення до закону: схильний до кримінального ризику. Якщо є можливість, то намагається долати адміністративні бар’єри. (Джерело - 1)

Його девіз «Витиснути з моменту все». Схильний діяти спонтанно. На його думку, практична дія – краща, ніж тривалі дебати. При цьому правил та інструкцій можна не дотримуватися, адже результат переконає всіх у правильності дій. Сильні сторони: створює позитивний тонус собі та навколишнім, залишаючись відкритим та уважним до всього непередбачуваного і відкидаючи тиск ієрархії та традицій заради доцільності. (Джерело - MBTI про ESTP)

Сенсорно-етичний екстраверт (СЕЕ) 

Маніпулятор. Ділова активність має яскраво виражений емоційний характер. З людьми взаємодіє вільно та розкуто, любить колегіальність. Має конкуруючий стиль поведінки з елементами компромісного типу. Стратегія: повна свобода управління. Досягає великих результатів за рахунок епізодичної підвищеної активності та вмілого маніпулювання людьми, вміння максимально експлуатувати потенційні можливості підлеглих. Може демонструвати активне заперечення етики в бізнесі. (Джерело - 1)

 Його девіз «Працювати потрібно весело». Може одночасно просувати декілька проектів. Легко вбудовується у колектив будь-якого рівня. Сильні сторони: має особистісно орієнтований стиль керівництва, уважний до поточного моменту, добре вміє мотивувати підлеглих. (Джерело - MBTI про ESFP)

*       *       *       *       *

Тип з інтровертною сенсорикою 

Інтровертні сенсорики уникають лідерства, але можуть бути ефективними лідерами, що фокусуються на досягненні консенсусу. Сильні сторони лідерства: Здатні створити на роботі доброзичливу і теплу атмосферу. Вміють всесторонньо зацікавити колектив у досягненні спільної цілі. Недоліки у лідерстві: У конфліктах можуть стати внутрішньо відстороненими і уникати прийняття важливих рішень. Можуть не приходити на важливі зустрічі. 

Тип з інтровертною сенсорикою має два підтипи: логічний та етичний.

Сенсорно-логічний інтроверт (СЛІ) 
.

* Сенсорно-етичний інтроверт (СЕІ) 

*       *       *       *       *

 Тип з екстравертними емоціями 

В типів з екстравертними емоціями спостерігається цікаве протиріччя у ставленні до лідерства. З одного боку, їм необхідно нав'язати свою волю навколишнім, однак їм також необхідно це приховати. Вони воліють бути закулісними лідерами із-за боязні, що люди почнуть відвертатися від них.  Сильні сторони лідерства: Представники цього типу схильні допомагати іншим, ділитися інформацією і ресурсами, що сприяє встановленню довірчих відносин в команді. Недоліки у лідерстві: Вони занадто фокусують свою увагу на тому, як їх сприймають навколишні, хочуть всім сподобатися, тому їм складно приймати непопулярні рішення і думати на перспективу.

Етико-сенсорний екстраверт (ЕСЕ) 

Етико-інтуїтивний екстраверт (ЕІЕ) 

*       *       *       *       *

Тип з інтровертними емоціями  

Типи з інтровертними емоціями мотивовані до лідерства високими етичними принципами і приймають керівництво з моральних міркувань, а не заради популярності чи спраги до влади і уваги. Сильні сторони лідерства: Чудово справляються із завданнями, пов'язаними з організацією, координацією, наглядом і контролем. Вони працелюбні і відповідальні, доводять справу до кінця. Недоліки у лідерстві: Їх суворість часто не дозволяє людям відчувати свою близькість до них. Вони можуть вимотувати себе і вимотувати роботою своїх співробітників. Недостатня гнучкість, зайвий критицизм по відношенню до підлеглих.

Етико-сенсорний інтроверт (СЛІ) 

* Етико-інтуїтивний інтроверт (СЛІ) 

*       *       *       *       *

 Тип з екстравертним мисленням 

Типи з екстравертним мисленням прагнуть до лідерства, вони чудово визначають цілі і показують приклад, надихають людей на досягнення спільної мети. Сильні сторони лідерства: Самостійні, впевнені в собі люди, в яких є особливий талант ставити цілі собі та іншим і досягати їх найкоротшим шляхом. Недоліки у лідерстві: Надмірне націлення на вигоду на шкоду морально-етичним цінностям, схильність до обману.

*       *       *       *       *

Тип з інтровертним мисленням 

Для типів з інтровертним мисленням лідерство є  сильно енергозатратним, адже лідер повинен зокрема вирішувати міжособистісні конфлікти, а цього типи з інтровертним мисленням  уникають. Сильні сторони лідерства: Об’єктивно оцінюють внесок навколишніх у спільну справу незалежно від своїх особистих симпатій чи антипатій. Недоліки у лідерстві: Надмірно слідують правилам і концепціям. Емоційно відсторонюються від підлеглих, ігнорують емоційні потреби людей. Вони воліють працювати на самоті, щоб ніхто не відволікав їх від роботи.

*       *       *       *       *

Тип з екстравертною інтуїцією 

Екстравертні інтуїти люблять зміни. Прагнення різноманітності штовхає їх на пошуки незвіданих шляхів. Сильні сторони лідерства: Їхні впевненість та ентузіазм надихає групи на те, щоб знаходити задоволення і щастя в собі і в своїй роботі. Їхній оптимізм наповнює людей упевненістю. Вони створюють розслаблюючу атмосферу, використовують гумор і легкість, щоб надихнути людей. Недоліки у лідерстві: Продуктивність може зникати в залежності від настрою і ступеня захопленості завданням. Недостатньо розвинені дисциплінованість і вміння контролювати виконання завдання.

*       *       *       *       *

Тип з інтровертною інтуїцією 

Інтровертні інтуїти зазвичай уникають ролі лідера. Однак коли вони стають лідерами, то можуть натхненно захищати інтереси своєї команди, її цінності і переконання. Сильні сторони лідерства: Їх стиль лідерства полягає в досягненні консенсусу, враховуючи індивідуальні особливості кожного. Недоліки у лідерстві: Звичка самоусуватися в конфліктних ситуаціях, зайва обережність.

Тип з інтровертною інтуїцією має два підтипи: логічний та етичний.

* Інтуїтивно-логічний інтроверт (ІЛІ) 

Сильні сторони лідерства: Їх стиль лідерства полягає в досягненні консенсусу, в тому, щоб допомогти групі визначити і підтримувати свої власні цінності. Недоліки у лідерстві: Можуть бути сповнені страхів і підозрілими, фокусуючи увагу на тому, що може піти не так, а не на тому, що може піти добре. Така їх обережність може заважати їм керувати людьми. (Джерело – Еннеаграма)

Його девіз «Осмислити все». Завдяки розвинутому розуму та незалежному мисленню вміє вирішувати проблеми та переробляти ідеї; в безтурботній і невимушеній манері стимулює перетворення та покращення в організації. Сильні сторони: Створює концепції та сприяє їх здійсненню, знаходячи оптимальні рішення та дозволяючи навколишнім працювати у своєму темпі та в рамках своїх можливостей. (Джерело - MBTI про INTP)

Інтуїтивно-етичний інтроверт (ІЕІ) 

Сильні сторони лідерства: не втручаються у чужий внутрішній світ, чуйно ставляться до проявів індивідуальності, таланту, до устремлінь і потреб, здатні згуртувати інших, враховуючи індивідуальні особливості кожного. Недоліки у лідерстві: Звичка самоусуватися в конфліктних ситуаціях. Також можуть вимагати і очікувати особливого до себе ставлення – а така поведінка викликає ворожість у підлеглих. (Джерело – Еннеаграма)

Розрадник. Емоційний лідер в ієрархічно організованій системі, взаємодія з підлеглими ґрунтується на використанні емоцій як інструмента впливу. Форма ділової активності орієнтована на передбачення та попередження. Компромісний тип поведінки. Відносини ставить вище результатів виробництва. Ставлення до етичних норм та моралі залежить від симпатій. (Джерело - 1)

Його девіз «Будьмо добріші один до одного». Проявляє свої найкращі якості при впровадженні ідеалів чи служінні людям. Від безсенсовної рутинної роботи може впасти в апатію чи відкрито збунтуватися. Сильні сторони: робить ставку на цінності, використовуючи при цьому особистісні відносини; керує підлеглими та їх діяльністю таким чином, що вони зовсім не помічають, що ними керують. (Джерело - MBTI про INFP)

*       *       *       *       * 

Джерело 1 - Молодцов А.В. Стили организаторской деятельности. – Киев: 1992.

 

 

Профорієнтація

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

(з книги Гуленко В.В., Тыщенко В.П. "Юнг в Школе. Соционика – межвозрастной педагогике." 1997)

ЕСІ  -  ЕІІ   ЕСЕ  - ЕІЕ   СЕІ  -  СЛІ   СЛЕ -  СЕЕ  ЛІІ - ЛСІ  ЛІЕ  - ЛСЕ    ІЛЕ  -  ІЛІ  

* Типи з інтровертними емоціями  (ЕІІ, ЕСІ) 

● ДрайзерОхоронець, Хранитель (ЕСІ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

* завжди позитивного відношення до життя;

* байдужого ставлення до аморальних вчинків;

* швидкої зміни в переконаннях і оцінках;

* сприйнятливості до неординарних розв'язань проблем.

 Рід діяльності, що рекомендується для ЕСІ.

Соціальна сфера. Ті її області, де потрібна взаємодія з людьми. При цьому робота може бути копіткою і вимагати зосередженості та концентрації уваги. Медицина і охорона здоров’я, особливо прикладні області: стоматологія, масаж, робота медичної сестри, санітарки (безпосереднє проведення процедур), фізіотерапія, біохімічна діагностика; товарознавство; сфера обслуговування (зберігання грошей і матеріальних цінностей); бухгалтерська робота обслуговуючого характеру, робота касира. 

*   *   *   *   *

● Достоєвський, Гуманіст (ЕІІ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

* Заповзятливості та ініціативності в справах;

* рішучої поведінки в екстремальній ситуації;

* високої міри змобілізованості;

* швидкого і якісного виконання рутинної роботи, яка йому нецікава;

* організаторських здібностей.

 Рід діяльності, що рекомендується.

ЕІІ добре вміють проводити виховну роботу з підлітками – ведення гуртків;  психотерапія; філософсько-гуманітарні сфери; фотографія.

*   *   *   *   *

* Типи з екстравертними емоціями (ЕІЕ, ЕСЕ)

● Гамлет, Наставник (ЕІЕ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:
* незмінного оптимізму; швидкої конкретної віддачі в справах;
* тверезого, об'єктивного, беземоційного погляду на речі;
* уміння достовірно аналізувати ситуацію;
* демократичності і простоти в спілкуванні.

 Рід діяльності, що рекомендується.

ЕІЕ може успішно реалізувати себе в гуманітарній сфері, де потрібен пропагандист певної ідеї, світогляду. Може бути хорошим агентом зі збуту або страхування, де треба емоційно заангажувати клієнта. Може добре працювати в сфері мистецтва, де треба грати, виражати емоції (театр, естрада, ораторське мистецтво).

*   *   *   *   *

● Гюґо, Ентузіаст (ЕСЕ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:
* беземоційного, завжди розумного і об'єктивного відношення до справи, до людей;
* гнучкості в поведінці і швидкої адаптації до ситуації;
* безвідплатного альтруїзму;
* жорсткості і безкомпромісності у відносинах з людьми;
* хороших стратегічних і технологічних здібностей;
* пунктуальності в дотриманні термінів.

 Рід діяльності, що рекомендується:

ЕСЕ ефективний в налагодженні інфраструктури соціуму; реклама, соціологічні опитування; медицина, охорона здоров'я; дизайн, робота з оформлення; сфера обслуговування, торгівля; організаторська діяльність в соціальній і науковій сфері (організація ярмарків, симпозіумів, відпочинку, святкових заходів).

 *   *   *   *   *

* Типи з інтровертним відчуттям(СЛІ, СЕІ) 

● Дюма, Посередник (СЕІ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:
* Постійно високої ділової активності; 
* послідовності і організованість в справах; 
* безкомпромісного відстоювання інтересів справи; 
* уміння керувати великим колективом, розподіляти обов'язки; 
* участі в ризикованих атакуючих операціях.

 Рід діяльності, що рекомендується.

Найкраще СЕІ реалізовує себе в соціальній сфері. Може добре налагоджувати і підтримувати комерційні контакти, успішно працює там, де треба обслуговувати конкретну, окремо взяту людину. Посередник – це фахівець з налагодження і підтримки інфраструктури соціуму. Тому він   кращий постачальник, торговець дрібним оптом, комерційний директор невеликої фірми, дипломат-менеджер. Непогано працюють Посередники в області реклами і видавництва, медицині, сфері послуг. З них виходять непогані оцінювачі якості, дизайнери, організатори відпочинку.

*   *   *   *   *

● Ґабен, Майстер (СЛІ)

Від нього не можна вимагати і чекати:
* постійної емоційної участі в тому, що відбувається;
* співпереживання  і співчуття тому, хто звинувачує інших в своїх невдачах;
* сприйняття на віру малопропрацьованих проектів.

 Рід діяльності, що рекомендується:

СЛІ має здібності до раціонального господарювання;  обслуговування точної техніки;  якісне оформлення виробів;  управлінська діяльність середньої ланки;  малий бізнес;  оформлення інтер’єра і робочого місця.

*   *   *   *   *

* Типи з екстравертною сенсорикою(СЕЕ, СЛЕ) 

● Жуков, Маршал (СЛЕ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:
* послідовності у всьому; м'якості, поступливості, неагресивності;
*що він буде працювати безкоштовно, «за ідею»;
* здібностей до прогнозування стратегічних завдань.

 Рід діяльності, що рекомендується.

СЛЕ добре керує іншими людьми, розподіляє обов'язки. Здатний в деталях продумати необхідну організаційну структуру і послідовно впровадити її. Може не тільки ретельно відібрати людей, перевіривши їх заздалегідь в справі, але і тримати всіх своїх підлеглих в жорстких рамках, вдаючись з потреби до непопулярних заходів, вольового впливу. Практичний, добре розбирається у вигідності для себе справи, що затівається.  Може добре майструвати що-небудь. Оптимальне застосування даний тип інформаційного обміну знаходить в сфері управління, техніки, міліції, військовій справі. З них виходять непогані керівники різних рівнів, аж до найвищих. 

*   *   *   *   * 

● Наполеон, Політик (СЕЕ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:
* пунктуальності та обов’язковості; організованості та логічності в справах;
* уміння добре розподіляти обов'язки; виконання всіх своїх обіцянок;
* глибоких стратегічних і аналітичних здібностей;
* справедливості при розподілі матеріальних благ.

 Рід діяльності, що рекомендується для СЕЕ.

Соціальна сфера:  торгівля (особливо оптова);  постачання матеріальними ресурсами;  дипломатичне представництво;  організація і проведення культурно-масових заходів. 

 *   *   *   *   *

 * Типи з інтровертною логікою  (ЛІІ, ЛСІ)

● Декарт (Робесп’єр) Аналітик (ЛІІ)

Від нього не можна вимагати і чекати:
* великої практичності і мобільності;
* чутливості, тонкого підходу до співрозмовника;
* якісного виконання рутинної роботи, нецікавої для самого Аналітика;
* комунікабельності;  «пробивних» якостей.

 Рід діяльності, що рекомендується.

науково-дослідна і аналітична робота (аналіз складних явищ і об'єктів); розробка нових ідей для практичного застосування, «реорганізатор бізнесу»; ЛІІ може працювати добре скрізь, де потрібний системний аналіз, побудова схем і класифікацій, висунення концепцій. ЛІІ часто бувають успішні в таких професіях: юрист, програміст, архітектор, психолог, науковець.

 *   *   *   *   *

● Горький, Інспектор (ЛСІ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:
* тонкого індивідуального підходу до людей;
* постійного врахування індивідуальних здібностей людей;
* швидкої перебудови відповідно до ситуації;
* поступливості і м'якості в принципових питаннях;
* генерації концептуальних ідей.

 Рід діяльності, що рекомендується.

ЛСІ добре розподіляє обов'язки і стежить за їх виконанням, тому може ефективно здійснювати конкретне керівництво, особливо якщо група не перевищує 8-10 чоловік. Відмінний керівник підрозділів. Також здатний якісно виконувати роботу з оформлення, майструвати що-небудь руками. Добре працює з технікою. Може бути інструктором, контролером, оформлювачем документів, податковим інспектором, слідчим. 

  *   *   *   *   *

 * Типи з екстравертною логікою  (ЛІЕ, ЛСЕ)

● Джек Лондон, Підприємець (ЛІЕ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:
* зваженості і неквапливості в прийнятті рішень;
* ретельності в рутинних справах; постійного порядку в побуті і на робочому місці;
* завжди однаково доглянутого і охайного зовнішнього вигляду;
* тактовності і психологічного чуття.

 Рід діяльності, що рекомендується.

Найкраще ЛІЕ реалізовує себе в інноваційних областях, де потрібний широкий кругозір, нестандартний підхід до справи, уміння адаптувати теоретичні розробки до застосування на практиці. Він може бути непоганим винахідником і раціоналізатором. Враховуючи високі темпи його роботи і рухливість, можна рекомендувати йому динамічну роботу, пов'язану з відрядженнями. Підприємці не бояться комерційного ризику, тому можуть бути першопрохідцями, зачинателями нових справ в бізнесі. Вони можуть займатися різноманітною роботою, якщо вона цікава, перспективна, динамічна і не вимагає особливої ретельності.

  *   *   *   *   *

● Холмс, Адміністратор, Управитель (ЛСЕ)

Від нього не можна вимагати і чекати:
* гнучкої зміни своєї поведінки відповідно ситуації;
* м'якості і дипломатичності у відносинах з людьми;
* витримки і холоднокровності в екстремальних ситуаціях;
* генерації нестандартних ідей.

 Рід діяльності, що рекомендується для ЛСЕ.

управлінська сфера, де необхідно керувати іншими людьми і координувати їх діяльність (при умові стабільності ситуації і законів);  економісти, працівники кредитних відділів банків;  технічні секретарі з розпорядчими функціями в фірмах;  супровід технічного процесу (ремонт і експлуатація техніки);  будівництво.

 *   *   *   *   *

 Дон Кіхот, Шукач (ІЛЕ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

* Практичності задумів; пунктуальності і вчасного виконання завдань; 
* послідовності і завершеності; 
* постійного порядку в побуті і на робочому місці;
* якісного виконання рутинної роботи; 
* уміння м'яко підстроюватися до співрозмовника.

 Рід діяльності, що рекомендується.

Якщо є можливість, найкраще представити Шукачеві вільний режим роботи. При цьому бажано, щоб робота була цікавою для нього самого, забезпечувала різноманітними враженнями. Оптимальною для нього буде діяльність, в якій він буде незалежний від інших, самостійний. ІЛЕ із задоволенням працює з великими обсягами різноманітної (бажано цікавої для нього) інформації. Найкраще застосування його інтелект знаходить в науково-пізнавальній області. Він може здійснювати теоретичні розробки в тих областях, які є стратегічними   спричиняють собою корінні зміни. ІЛЕ жвавий, динамічний, любить зміну вражень, тому такий співробітник із задоволенням буде виконувати жваву роботу, їздити у відрядження.

 

 

 *   *   *   *   *

Єсенін, Лірик (ІЕІ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

* постійно високої працездатності; пунктуальності і організованості;

* швидкої конкретної віддачі в справах; уміння добре аналізувати ситуацію;

* уміння керувати великим колективом, розподіляти обов'язки.

 Рід діяльності, що рекомендується.

Найкраще,  якщо робота ІЕІ носить гуманітарну спрямованість. Може добре працювати там, де потрібно елегантно спілкуватися з не дуже великою кількістю людей. З Ліриків виходять непогані секретарі, перекладачі, бібліотекарі, літератори, журналісти, редактори текстів. Вони також добре можуть себе реалізувати в сфері мистецтва (як театральні критики, поети).

 *   *   *   *   *

 

  

 

 *   *   *   *   *

Бальзак, Критик (ІЛІ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

оперативності в справах;

сміливості і рішучості в екстремальних ситуаціях;

дбайливості і гостинності; емоційного співпереживання.

 Рід  діяльності, що рекомендується для ІЛІ.

Науково-дослідна діяльність прикладного характеру: програмування; математика і фізика; макроекономіка; концептуальний аналіз складних проблем; оцінка міри ризику, експертиза і прогноз; історія і археологія; архівна і бібліотечна робота. 

 

 *   *   *   *   *

Гекслі, Психолог, Порадник (ІЕЕ)

 Від нього не можна вимагати і чекати:

якісного виконання копіткої роботи;

систематичного ведення документації;

високої самоорганізованості;

уміння ефективно керувати іншими людьми і розподіляти обов'язки;

беземоційної поведінки в конфліктних ситуаціях.

 Рід діяльності, що рекомендується для ІЕЕ.

Гуманітарна сфера:  педагогіка; мистецтво;  журналістика;  сімейне психологічне консультування;  служба знайомств;  іміджмейкерство; реклама.

 *   *   *   *   *

 

  *     *     *     *     *

 

ЧОТИРИ ПРОФЕСІЙНІ ГРУПИ

Шістнадцять соціонічних психотипів діляться на чотири групи по чотири типи в кожній згідно з вродженою схильністю психіки до певного виду діяльності.

Установка (спрямованість) на вид (спосіб) діяльності – найефективніший спосіб для вирішення задачі, а також та сфера, де представник даного соціотипу може найповніше реалізувати свій потенціал.

В теорії соціоніки вирізняють чотири основні установки:

●Управлінська – характерна для групи з чотирьох соціотипів, формула яких складається з комбінації логіки і сенсорики – найбільш ефективна в матеріально-виробничій сфері.

До важких управлінців – тих, котрі ведуть себе стабільно в екстремальних ситуаціях і виявляють схильність до силових методів, належать Маршал (СЛЕ) та Інспектор (ЛСІ). 

Легкі управлінці — Адміністратор (ЛСЕ) і Майстер (СЛІ) – значно менш стресостійкі і гірше почуваються в командно-ієрархічних системах.

●Саєнтиська (науково-дослідницька) – характерна для групи з чотирьох соціотипів, формула яких складається з комбінації функцій логіки і інтуїції; найефективніша в науково-дослідницькій діяльності.

Важкі сайентисти – Шукач (ІЛЕ) і Аналітик (ЛІІ) – сильні у вирішенні фундаментальних, важко підйомних наукових проблем. 

Легкі сайентисти – Підприємець (ЛІЕ) і Критик (ІЛІ) – проявляються краще в мобільних підходах, характерних для вирішення короткотривалих завдань.

●Гуманітарна – характерна для групи з чотирьох соціотипів, лінгвіків, формула яких складається з комбінації функцій етики і інтуїції – найефективніша в сферах культури, мистецтва, релігії, психології та інших гуманітарних напрямках.

Важкі  гуманітарії – Радник (ІЕЕ) і Гуманіст (ЕІІ) – сильні там, де потрібно докопуватись до глибинних проблем окремої людини.

Легкі гуманітарії – Наставник (ЕІЕ) і Лірик (ІЕІ) – добре відображають поверхневі поточні проблеми масової психіки.

●Соціальна – характерна для групи з чотирьох соціотипів, формула яких складається з комбінації функцій етики і сенсорики; найефективніша в соціальній сфері (торгівля, постачання, послуги, дозвілля, охорона здоров’я тощо).

Важкі соціали – Політик (СЕЕ) і Хранитель (СЕІ) – найкраще підходять для організації життєдіяльності в складних, несприятливих умовах соціуму.

Легкі соціали – Ентузіаст (ЕСЕ) і Посередник (СЕІ) – підлагоджують комунікацію в сприятливому комфортному соціумі.

 

Застосування типосинтезу

Застосування типосинтезу

Типосинтез співзвучний із академічною психологією, вченням Фрейда та Юнга, теорією Маслоу, філософією, соціологією, соціонікою, психотерапією і тому подібними системами і разом з тим типосинтез можуть легко зрозуміти люди, які не мають психологічної освіти і легко інтегрувати знання еннеаграми у своє особисте та професійне життя.

Послуги: коучинг на основі типосинтезу тут >>>

Типосинтез успішно застосовується 1 - у соціальній і бізнесовій сферах, 2 - у взаємодії з рідними і близькими, 3 - для особистісного розвитку. 

1 - У соціальній та бізнесовій сферах:

Керівникам – корегування стратегії поведінки на більш ефективну, розумінню причин конфліктів та покращенню способів взаємодії, досягненню балансу між роботою та особистим життям, 

Топ-менеджерам – покращити навики для командоутворення, оцінки потенціалу, профорієнтації, адаптації, мотивації та коучингу, для розвитку і навчання своїх підлеглих, підвищення стресостійкості та покращення лідерських якостей.

В команді – підвищити ефективність команди, покращити взаєморозуміння і атмосферу в команді (тімбілдінг), збільшити мотивацію працівників, підвищити стресостійкість, покращити взаємодію з керівництвом.  

Типологію Еннеаграму використовують такі відомі світові компанії як: Adobe, AT&T, Avon Products, Boeing Corporation, The DuPont Company, e-Bay, Prudential Insurance, General Mills Corporation, General Motors, Alitalia Airlines, KLM Airlines, Kodak, Hewlett Packard, Toyota, Procter & Gamble, Reebok Health Clubs, Motorola та SONY.

Типосинтез в бізнесі робить ефективнішими: коучинг персоналу на результат, тімбілдінг («побудова команди»), підготовку керівних кадрів, підготовку лідерів, маркетинг, механізми прийняття рішень, корпоративну комунікація, роботу зі зворотним зв'язком та вирішення конфліктів.

 2 - У взаємодії з рідними і близькими:

* Розуміти і приймати навколишніх, бачити та цінувати відмінності між собою та навколишніми. 

* Знаходити підхід і спільну мову з важливими і значущими людьми у Вашому житті, усувати причини конфліктів і знаходити гармонійний спосіб взаємодії у складних ситуаціях, для вирішення проблем взаємодії батьків з дітьми.

* Визначити який партнер Вам найбільше підходить для сімейних стосунків, передбачати і полегшувати складнощі у стосунках в парі.

3 - В особистісному розвитку:

* Усвідомити свої стереотипи, автоматичні реакції, хибні переконання, внутрішні конфлікти і суперечності.

* Розвинути емоційний інтелект, внутрішню увагу та усвідомлення.

* Активізувати приховані ресурси для розкриття свого потенціалу, визначити напрямок розвитку і зростання.

Сьогодні вивчення еннеаграми широко використовується в США та Європі у школах підготовки спортсменів, керівників, бізнесменів та представників влади: у політтехнології при вибудовуванні іміджу політика, в бізнесі, у роботі правоохоронних органів, державних і громадських організацій, у професійному та особистісному зростанні. 

Еннеаграма широко застосовується в багатьох областях, включаючи бізнес, психотерапію, коучінг, мистецтво, охорона здоров'я, виховання, освіта і духовне зростання.