Вальдорфська педагогіка і міністерство освіти України

Наказ міністерства освіти України про поширення досвіду вальдорфської педагогіки в освітянську практику України.

У 2014 році вальдорфська педагогіка набула статус офіційної освітньої програми в Україні.

15 вересня 2014 року - Наказ міністерства освіти України № 1044

Про завершення узагальнюючого науково-методичного експерименту всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» та впровадження педагогічної системи «Вальдорфська школа» у загальноосвітніх навчальних закладах.

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.05.2001 № 363 «Про проведення узагальнюючого науково-методичного експерименту всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» з 2001 по 2014 роки проводилась робота з експериментальної перевірки результативності науково-методичних засад вальдорфської педагогіки та її впровадження в навчально-виховний процес навчальних закладів України з метою інтеграції педагогічної системи «Вальдорфська школа» в освітній простір України.

На підставі поданого звіту про завершення узагальнюючого науково-методичного експерименту всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» (додаток), позитивних висновків комісії з питань дослідно-експериментальної роботи у навчальному процесі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 19.06.2014 (протокол № 2), рішення Вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 23.05.2014 (протокол № 3)

 НАКАЗУЮ:

 1. Завершити науково-методичний експеримент всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» та рекомендувати до впровадження педагогічну систему «Вальдорфська школа» у загальноосвітніх навчальних закладах України.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (в. о. директора Завалевський Ю. І.) узагальнити досвід науково-методичного експерименту всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» з метою його поширення в освітянську практику України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра                                                       П. Б. Полянський

 *     *     *     *     *

Ініціативна група зі створення вальдорфської школи у Львові тут >>>

*     *     *     *     *

4. Дана педагогiчна система може бути iнтегрована в освiтнiй простiр України при умовi: 

• глибокого усвiдомлення фiлософських, психологiчних та педагогiчних iдей системи;

• спецiальної пiдготовки працiвникiв вiдповiдних педагогiчних закладiв;

• наукового керiвництва та консультування з боку Мiжнародного центру вальдорфської педагогiки;

постiйного пошуку шляхiв розвитку та оновлення методiв втiлення iдей системи з урахуванням нацiональних та регiональних особливостей;

• постiйного наукового аналiзу отриманих результатiв та наукового прогнозування у сферах найближчого та вiддаленого розвитку даної педагогiчної системи та її впливiв на формування особистiсних якостей учнiв.

На рiзних етапах науково-методичного експерименту ставились наступнi завдання:

1. Ознайомлення з фiлософською та психолого-педагогiчною лiтературою з вальдорфської педагогiчної системи, з досвiдом роботи Вальдорфських шкiл за кордоном. Накопичення «банку iнформацiї» з проблем сучасного втiлення iдей вальдорфської педагогiки за кордоном (2001–2002 рр.).

2. Розробка наукового обґрунтування методик та пiдґрунтя формування навчальних програм i планiв. (2001–2003 рр.).

3. Аналiз освiтнiх програм Вальдорфських шкiл Європи, робочих планiв та програм педагогiчних закладiв вальдорфських iнiцiатив України, матерiалiв практичних семiнарiв з пiдготовки вальдорфських педагогiчних кадрiв в Українi (2001–2003 рр.).

4. Створення експериментальних навчальних програм для початкової школи (2003–2007 рр.).

5. Створення експериментальних навчальних програм для основної школи (2003–2009 рр.).

6. Створення експериментальних навчальних програм для старшої школи (2003–2011 рр.).

7. Створення експериментальних навчальних програм для дошкiльних навчальних закладiв (2003–2013 рр.).

8. Створення Типових навчальних планiв для Вальдорфських шкiл України (2003–2014 рр.).

9. Фiксацiя початкового стану системного спостереження за рiвнем розвитку здiбностей учнiв, їхнiми особистiсними якостями, здоров’ям та соцiальною адаптованiстю (2001–2003 рр.).

10. Вивчення питання пiдготовки педагогiчних кадрiв для роботи у вальдорфських навчальних закладах України. Створення вiдповiдних програм та навчальних планiв (2001–2003 рр.).

11. Розробка моделi школи вiльного розвитку «Вальдорфська» для України (2001–2003 рр.).

12. Розробка умов залучення новостворених Вальдорфських шкiл до експерименту (2001–2005 рр.).

13. Корекцiйна робота з навчальними програмами (2004–2014 рр.).

14. Пiдготовка дидактичних матерiалiв, методичних рекомендацiй i посiбникiв (2004–2014 рр.).

15. Спостереження за розвитком здiбностей учнiв, їх здоров’я, особистiсних якостей, рiвнем соцiальної адаптованостi та порiвняння певних рiвнiв їхнього розвитку з учнями загальноосвiтнiх закладiв (2001–2013 рр.).

16. Обробка результатiв монiторингу визначених показникiв, пiдготовка аналiтичних матерiалiв, розробка методичних рекомендацiй, висвiтлення досвiду в засобах масової iнформацiї (2013–2014 рр.).

17. Органiзацiйнi заходи iз створення Всеукраїнського навчально-методичного Центру з питань вальдорфської педагогiки (2013–2014 рр.).

18. Пiдтримка мiжнародного спiвробiтництва та дiяльностi Асоцiацiї вальдорфських iнiцiатив в Українi (2001–2014 рр.).

Наказом МОН були визначенi базовими закладами наступнi:

1. Днiпропетровська область: Днiпропетровська вальдорфська середня загальноосвiтня школа та Криворiзький навчально-виховний комплекс «Загальноосвiтня вальдорфська школа І–ІІІ ступенiв — дитячий садок».

2. Житомирська область: навчально-виховний комплекс № 17 м. Житомира.

3. Івано-Франкiвська область: дошкiльний навчальний заклад «Бузкове гнiздо» м. Городенка.

4.Одеська область: Одеський навчально-виховний комплекс «Ступенi» (загальноосвiтня вальдорфська школа І–ІІІ ступенiв — дитячий садок).

5. Харкiвська область: навчально-виховний комплекс «Школа вiльного розвитку» м. Харкова.

6. Київ: Школа — дитячий садок І ступеня «Софiя» Дарницького (зараз Днiпровського) району.

Ряд закладiв, якi були визначенi базовими закладами експерименту у 2001 роцi, такi, що були заснованi на приватнiй формi власностi, на жаль, припинили свою дiяльнiсть з економiчних причин (навчальнi заклади Житомирської, Івано-Франкiвської та Харкiвської областей).

Навчальнi заклади державного (комунального) пiдпорядкування працюють та розвиваються, проводячи на базi своїх закладiв ще й власну дослiдно-експериментальну дiяльнiсть.

Важливо вказати на деякi показники розвитку Вальдорфських шкiл, якi свiдчать про зростаючий iнтерес батькiвської громади до цiєї вiдносно нової для України педагогiчної технологiї. А саме:

Навчальний заклад

Рiк заснування

К-ть дiтей на момент заснування

К-ть дiтей станом
на 2014 р.

1.

Комунальний заклад освiти «Днiпропетровська вальдорфська середня загальноосвiтня школа» Днiпропетровської мiської ради

1995

39

337

2.

Комунальний заклад освiти Криворiзький навчально-виховний комплекс «Загальноосвiтня вальдорфська школа І–ІІІ ступенiв — дитячий садок» Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi

2001

75

254

3.

Школа — дитячий садок «Софiя» (вальдорфська) м. Києва

1999

88

193

4.

Середня загальноосвiтня школа І–ІІІ ступенiв № 195 iм. В. І. Кудряшова м. Києва (вальдорфськi класи) — випускники ШДС «Софiя»

2012
(вiдкриття вальдорфських класiв)

108

190

5.

Одеський навчально-виховний комплекс «Ступенi» (загальноосвiтня вальдорфська школа І–ІІІ ступенiв — дитячий садок)

1999

22

117

Одеський навчально-виховний комплекс «Ступенi» (загальноосвiтня вальдорфська школа І–ІІІ ступенiв — дитячий садок) — єдиний приватний вальдорфський навчальний заклад в Українi. Його економiчне становище непросте. В рiзнi роки його iснування там навчалися до 170 дiтей.

Загальнi данi по Українi наступнi: 1091 дитина вiдвiдує вальдорфськi дошкiльнi та загальноосвiтнi навчальнi заклади. В порiвняннi з 2001 роком кiлькiсть дiтей зросла в 4 рази.

Важливо зазначити, що iнтерес до вальдорфської педагогiки i надалi зростає, а отже членами Асоцiацiї вальдорфських iнiцiатив в Українi є педагогiчнi iнiцiативи Харкова, Запорiжжя, Донецька та Миколаєва. Наразi ведеться робота щодо вiдкриття груп дитячого садка та класiв за вальдорфською системою навчання та виховання на базi державних навчальних закладiв обласних центрiв.

За перiод проведення експерименту було 9 випускiв з Вальдорфських шкiл України, з яких 77% випускникiв вступило до вищих навчальних закладiв ІІІ–ІV рiвнiв акредитацiї, 20% — І–ІІ рiвнiв акредитацiї, 3% працюють, подекуди обираючи роботу у волонтерських службах Нiмеччини, Австрiї, Великобританiї. Щодо вибору майбутнiх професiй, випускники Вальдорфських шкiл України не обмежують себе тим чи iншим напрямом та вступають у однаковому процентному вiдношення як до технiчних, так i до економiчних, педагогiчних, медичних, художнiх тощо ВНЗ України та Європи.

Вiдповiдно до поставлених завдань узагальнюючого науково- методичного експерименту всеукраїнського рiвня «Розвиток вальдорфської педагогiки в Українi», виконано наступне:

1. Пiсля ознайомлення з фiлософською та психолого-педагогiчною лiтературою з вальдорфської педагогiчної системи, досвiдом роботи Вальдорфських шкiл за кордоном та з проблемами сучасного втiлення iдей вальдорфської педагогiки, було проведено аналiз освiтнiх програм Вальдорфських шкiл Європи, робочих планiв та програм педагогiчних закладiв вальдорфських iнiцiатив України, матерiалiв практичних семiнарiв з пiдготовки вальдорфських педагогiчних кадрiв на Українi.

2. Налагоджено спiвпрацю з:

• Мiжнародною асоцiацiєю вальдорфської педагогiки у Центральнiй та Схiднiй Європi (ІАО);

• Педагогiчною науковою установою при Союзi Вiльних Вальдорфських шкiл «Кассельським педагогiчним семiнаром»;

• Європейською Радою Рудольф Штайнер\Вальдорфської освiти (ECSWE);

• Мiжнародною асоцiацiєю Штайнер\Вальдорфської дошкiльної освiти (IASWECE);

• Благодiйним фондом «Друзi мистецтва виховання Рудольфа Штайнера»;

• Вiльною вищою школою духовної науки Гьотеанум (Дорнах, Швейцарiя);

• Мiжнародним форумом Вальдорфських/Штайнер шкiл «Гаазьке Коло» (Hague Circle)

та створено експертну групу iноземних фахiвцiв у сферi вальдорфської педагогiки, яка була долучена до написання навчальних програм для вальдорфських загальноосвiтнiх та дошкiльних закладiв України.

До складу Мiжнародної науково-методичної експертної групивходили фахiвцi з Нiмеччини, Швейцарiї та Францiї.

3. На основi глибокого аналiзу науково-педагогiчної лiтератури, сучасних стандартiв освiти, досвiду роботи вчителiв Європи, Росiї та України та завдяки вагомому творчому доробку педагогiчних колективiв, у спiвробiтництвi з мiжнародними органiзацiями, зарубiжними колегами, за участю науковцiв: Інституту iнновацiйних технологiй та змiсту освiти, Нацiональної академiї педагогiчних наук України, Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi М. П. Драгоманова, Інституту пiслядипломної педагогiчної освiти Київського унiверситету iменi Б. Д. Грiнченка та Днiпропетровського обласного iнституту пiслядипломної педагогiчної освiти, були створенi:

Програми для 1–4 класiв вальдорфських шкiл України (лист МОН України вiд 28.08.2007 № 1/11-6618), виданi видавництвом «Ґенеза» у 2008 роцi тиражем 300 примiрникiв:

Програми для 5–9 класiв вальдорфських шкiл України, ( , , , ), виданi видавництвом «Ґенеза» у 2009 роцi тиражем 500 примiрникiв;

Програми для 10–11 класiв вальдорфських шкiл України, ( ), виданi видавництвом «Ґенеза» у 2012 роцi тиражем 523 примiрника;

• Комплексна альтернативна освiтня програма для дошкiльних навчальних закладiв, що працюють за вальдорфською педагогiкою, «Стежина» (автори А. М. Гончаренко, Н. М. Дятленко), яка отримала схвалення Комiсiї з питань дошкiльної педагогiки та психологiї Науково-методичної ради з питань освiти Мiнiстерства освiти i науки України (Протокол № 3 вiд 27 березня 2014 року) та гриф «Рекомендовано для використання у дошкiльних навчальних закладах» на засiданнi Колегiї МОН України 29 травня 2014 року. — готується до друку;

• Навчальна програма «Малювання форм» для 1–4 класiв Вальдорфських шкiл України, яка отримала схвалення Комiсiї з питань дисциплiн художньо-естетичного циклу Науково-методичної ради з питань освiти Мiнiстерства освiти i науки України (Протокол № 10 вiд 12 червня 2014 року).

Важливо зазначити, що данi Програми повнiстю адаптованi до змiсту та основних вимог нових державних програм з урахуванням їх нацiонального, регiонального та культурного аспектiв.

Наразi на стадiї завершального узгодження проект Типових навчальних планiв для вальдорфських загальноосвiтнiх навчальних закладiв України.

За перiод проведення всеукраїнського педагогiчного експерименту на базi навчальних закладiв, що працюють за вальдорфською системою навчання та виховання, було проведення ряд дослiджень та захищено 8 дисертацiйних робiт з питань вальдорфської педагогiки.

Про хiд дослiджень доповiдалось на засiданнях Вченої Ради Інституту iнновацiйних технологiй i змiсту освiти, засiданнях Комiсiї з питань iнновацiйної дiяльностi та дослiдно-експериментальної роботи загальноосвiтнiх навчальних закладiв Науково-методичної ради з питань освiти Мiнiстерства освiти i науки України, на мiжнародних, республiканських, регiональних конференцiях, педагогiчних колегiях Вальдорфських шкiл України.

Щорiчно Асоцiацiєю вальдорфських iнiцiатив в Українi разом з Інститутом iнновацiйних технологiй i змiсту освiти МОН України, обласними iнститутами пiслядипломної педагогiчної освiти Одеської та Днiпропетровської областей, Нацiональним педагогiчним унiверситетом iменi М. П. Драгоманова, Київським унiверситетом iменi Бориса Грiнченко проводились як всеукраїнськi, так i мiжнароднi конференцiї, педагогiчнi читання, круглi столи, семiнари з питань впровадження вальдорфської педагогiки в Українi та перспектив розвитку Вальдорфських навчальних закладiв в Українi.

Інформацiя про стан впровадження вальдорфської педагогiки в України регулярно висвiтлювалась у пресi (фахових, наукових, популярних виданнях), електронних ресурсах (сайтах Інституту iнновацiйних технологiй i змiсту освiти, Одеського iнституту удосконалення вчителiв, Днiпропетровського обласного iнституту пiслядипломної педагогiчної освiти, Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi М. П. Драгоманова, Київського унiверситету iменi Бориса Грiнченко, управлiннях освiти, АВІУ, електронних версiях фахових видань, зокрема «Освiти України», журналу про вальдорфську педагогiку «Дитина» та iн.), видавались збiрки матерiалiв конференцiй тощо.

Були виданi наступнi збiрки статей науковцiв, iноземних експертiв та вчителiв-практикiв Вальдорфських шкiл:

1. «Обличчям до дитини» / Збiрка статей. Матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференцiї «Система вальдорфської педагогiки та перспективи її впровадження в освiтнiй простiр України» — Днiпропетровськ, 2003. — 98 с.

2. «Вальдорфська педагогiка в Українi. З повагою до дитини.» / Збiрка статей. Матерiали мiжнародних педагогiчних читань «Пошук життєвого шляху». — К.: «НАІРІ», 2009. — 168 с.

3. «Погляд у майбутнє» / Збiрка статей. Матерiали Мiжнародної науково-практичної конференцiї «Програмно-методичне забезпечення вальдорфських шкiл України: розробка, апробацiя». — Днiпропетровськ, 2011. — 110 с.

4. «Урок як мистецтво» / Збiрка статей. Матерiали обласного семiнару «Методичнi особливостi побудови уроку у вальдорфськiй школi (з досвiду застосування експериментальних начальних програм для вальдорфських шкiл. — Днiпропетровськ, 2012. — 95 с.

5. «Вальдорфська педагогiка в Українi: погляд на сьогодення» / Матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференцiї 23–24 вересня 2013 року, Київ. За ред. О. Власової та iн. — К: Гiлея, 2014. — 110 с.

Протягом усього термiну регулярно проводилось спостереження за розвитком здiбностей учнiв, їх здоров’я, особистiсних якостей, рiвнем соцiальної адаптованостi, фiксувались результати та проводилось порiвняння певних рiвнiв їхнього розвитку з учнями загальноосвiтнiх закладiв.

Результати дiагностичного обстеження учнiв Вальдорфських шкiл свiдчать, що пам’ять переважної бiльшостi з них вище вiкової норми (з 1 по 5 класи кiлькiсть учнiв з рiвнем пам’ятi, що значно вище норми, збiльшується з 38% до 57%, у середнiх класах взагалi вiдсутнi учнi, пам’ять яких нижче за норму).

Високий рiвень точностi уваги зростає вiдповiдно до вiку учнiв: 4 кл. — 43%, 5 кл. — 48%, 6 кл. — 68%.

Високий рiвень творчої уяви та креативного мислення має бiльшiсть учнiв, тiльки 4% дiтей мають рiвень дещо нижчий за вiкову норму.

Щодо емоцiйно-оцiночної складової Я-концепцiї учнiв, то результати дiагностики дозволяють зробити наступнi висновки:

1. Почуття неповноцiнностi та ворожостi до оточуючого свiту практично вiдсутнi в учнiв Вальдорфських шкiл.

2. У дiтей, що навчаються у Вальдорфських школах, сформовано позитивне ставлення до вчителя та навчання, про що свiдчать данi, отриманi за допомогою проективних методик.

3. У вальдорфських учнiв менш вираженими є страхи, зокрема, такi, що пов’язанi з соцiальним оточенням, фiзичними ушкодженнями, мiфiчними персонажами тощо.

4. Самооцiнка учнiв Вальдорфських шкiл є бiльш виваженою та стабiльною. Дiти високо оцiнюють власне умiння працювати руками, що свiдчить про ефективнiсть занять з технологiй, де пiдлiтки навчаються за спецiальними вальдорфськими програмами.

5. Позитивне ставлення до себе є характерним для учнiв Вальдорфських шкiл: вони бiльш впевненi у власному майбутньому, вiдчувають себе бiльш захищеними та спокiйними.

6. Бiльшiсть учнiв Вальдорфських шкiл схиляються до адекватної самооцiнки.

7. Старшокласники Вальдорфських шкiл є менш тривожними та бiльш емоцiйно стабiльними, що, на наш погляд, свiдчить про сприятливий мiкроклiмат та позитивний вплив педагогiчної системи на розвиток особистостi.

У цiлому, аналiз результатiв психодiагностичного дослiдження показав, що переважна бiльшiсть учнiв (85%) мають низький або вiковий рiвень 12 тривожностi, повнiстю вiдсутнiй високий рiвень даного показника у дiтей середнiх класiв. Важливе мiсце серед цiнностей дiтей займають духовнi та моральнi (здоров’я близьких людей, хорошi, вiрнi друзi, сiм’я, любов). Адекватна та достатньо висока (учнi початкових класiв) самооцiнка демонструє позитивне ставлення до себе, в той же час вiдображає необхiднiсть самовдосконалення. Результати соцiометричного дослiдження свiдчать про позитивне ставлення дiтей, взаємодiю та дружню пiдтримку. Середнiй iндекс згуртованостi (0,6) вказує на сприятливий мiкроклiмат, емоцiйнi зв’язки у колективах.

Аналiзуючи данi в абсолютних цифрах (проценти та спiввiдношення), можна з упевненiстю говорити про позитивний вплив вальдорфської педагогiки на розвиток особистостi учнiв, їх емоцiйний стан, ставлення до школи та навчання.

Втiлення вальдорфської педагогiки на Українi неможливо уявити без ключової фiгури — сучасного українського вальдорфського вчителя. Вальдорфська педагогiка може втiлюватись в життя саме тому, що висуває виключнi вимоги до здiбностей, вмiнь, навичок, особистiсних якостей, i, навiть, особливого пiдґрунтя свiтогляду вчителя. Отже, важливо було отримати цiлiсне уявлення про професiйну компетентнiсть вальдорфського вчителя.

За результатами дослiдження, сучаснi вальдорфськi вчителi переважно роздiляють гуманiстичнi спрямування (38% опитаних), працюють на засадах особистiсно орiєнтованого пiдходу (70% респондентiв), у них сформований демократичний стиль викладання (у 96%), гармонiйно поєднуються рiзнi професiйнi спрямування (у 52%). Статистично значна частина вчителiв виявляють iнтелiгентнiсть, прагнучи до моральних цiнностей, загальної культури, несiння учням духовностi, вiдчуття свободи. Серед них виражена висока мотивацiя до працi у Вальдорфськiй школi та стiйке спрямування на вальдорфську педагогiку.

Разом з тим, такi особистiснi характеристики як самооцiнка (у 46%), психоемоцiйний стан (у 84%) мають нестiйкий характер, залежать вiд ситуативних факторiв. Це може бути пов’язане як iз ситуативними факторами (етапом розбудови та становлення школи), особистими причинами, або є наслiдком постiйного перебування у творчому процесi. Самоефективнiсть (у 68% вчителiв) та вiдповiдальнiсть (у 58%) переважно розвиненi на середньому рiвнi. Це вимагає створення таких умов, за яких активiзується саморефлексiя, самоаналiз, саморозвиток, вiдбувається внутрiшня, в тому числi духовна робота над особистим та професiйним зростанням, що є головною ознакою вальдорфського вчителя.

Вальдорфськi вчителi, працюючи на засадах колегiальностi, добре володiють технологiями конструктивного розв’язання конфлiктiв, прагнуть до вiльної взаємодiї за вiдсутностi конкуренцiї.

4. Пiдготовка педагогiчних кадрiв для роботи у вальдорфських навчальних закладах України протягом 2001–2014 рокiв здiйснювалась завдяки ряду джерел:

• Окремi вчителi Вальдорфських шкiл України отримали спецiальнi пiдготовку за вальдорфською педагогiчною системою у вищих навчальних закладах, що працюють на засадах вальдорфської педагогiки, за кордоном (Нiмеччина, Австрiя, Данiя, Фiнляндiя, Швецiя, Швейцарiя, Велика Британiя);

• Разом з Мiжнародною асоцiацiєю вальдорфської педагогiки у Центральнiй та Схiднiй Європi (ІАО) та Швейцарською Колегiєю вальдорфських вчителiв було органiзовано постiйно дiючий Всеукраїнський семiнар з пiдготовки вчителiв для роботи у Вальдорфських школах України, який проводиться на базi Вальдорфських шкiл м. Києва, м. Днiпропетровська, м. Одеси, м. Кривого Рогу;

• Київський унiверситет iменi Бориса Грiнченка разом з Мiжнародною асоцiацiєю вальдорфської педагогiки у Центральнiй та Схiднiй Європi (ІАО) протягом 8 рокiв для студентiв унiверситету проводив курс «Вступ до вальдорфської педагогiки»;

• Пiдвищення квалiфiкацiї здiйснювалось на Мiжнародних конференцiях, конгресах та семiнарах у країнах Європи.

• В Українi, починаючи з 2003 року, на базi Одеського навчально-виховного комплексу «Ступенi» (загальноосвiтня вальдорфська школа І–ІІІ ступенiв — дитячий садок) щороку у червнi проводиться Мiжнародна конференцiя вчителiв Вальдорфських шкiл. Конференцiї органiзовуються Асоцiацiєю вальдорфських iнiцiатив в Українi за пiдтримки Мiжнародної асоцiацiї вальдорфської педагогiки у Центральнiй та Схiднiй Європi (ІАО), а отже у рамках таких зустрiчей педагогiчної громади вчителi та вихователi отримують iнформацiю вiд iноземних колег щодо тенденцiй розвитку вальдорфської педагогiки у Європi та свiтi i обмiнюються досвiдом.

5. Програмою експерименту передбачалась органiзацiя Всеукраїнського навчально-методичного Центру з питань вальдорфської педагогiки. Важливим досягненням на даному етапi є рiшення Вченої Ради Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi М. П. Драгоманова щодо створення лабораторiї з питань вальдорфської педагогiки на базi Інституту магiстратури, аспiрантури i докторантури, що дасть можливiсть педагогам отримувати академiчну педагогiчну освiту напряму «Вальдорфська педагогiка».

Окремим завданням щодо впровадження вальдорфської педагогiки в Українi була пiдтримка мiжнародного спiвробiтництва як в науковiй, так i в органiзацiйнiй сферi дiяльностi Вальдорфських шкiл України. У цьому напряму, окрiм вищезазначеного, було налагоджено спiвпрацю з вальдорфськими навчальними закладами Європи; запроваджено систему культурного обмiну мiж школами; налагоджено систему кураторства та тьюторства шкiл iноземними експертами; органiзовано ряд мiжнародних учнiвських заходiв, якi вже стали традицiйними та проводяться щороку. Зокрема, Мiжнародний фестиваль 5-х класiв Вальдорфських шкiл «Олiмпiйськi iгри», Фестиваль 6-х класiв Вальдорфських шкiл України «Середньовiчне мiсто» на базi парку «Київська Русь» (Київська область) та Мiжнародний фестиваль театральних проектiв Вальдорфських шкiл.

З 1999 року працює Всеукраїнська громадська органiзацiя «Асоцiацiя вальдорфських iнiцiатив в Українi» яка представляє i захищає iнтереси громадських кiл, зацiкавлених у розвитку та реалiзацiї iдей вальдорфської системи освiти в Українi вiдповiдно до принципiв духовної свободи, гуманiзацiї, демократизацiї та свiтової iнтеграцiї України, координує i органiзовує взаємодiю iнiцiатив, якi втiлюють вальдорфську педагогiку, органiзовує професiйний обмiн досвiдом в педагогiчнiй, культурнiй, науково-технiчнiй та iнших галузях, ознайомлює широкi кола громадськостi iз основними положеннями, методологiєю, змiстом та практикою вальдорфської педагогiки та є єдиним на Українi органом, який визнаний свiтовою спiльнотою як той, що має право клопотати перед Союзом вiльних Вальдорфських шкiл Нiмеччини про присвоєння iмен «Вальдорф» i «Рудольф Штайнер» чи, навпаки, звiльнення вiд нього.

Проте завдання розвитку та вивчення вальдорфської педагогiки залишаються i надалi актуальними. Важливими та перспективними є наступнi завдання:

1. Проведення мiжнародної науково-практичної конференцiї «Про результати узагальнюючого науково-методичного експерименту всеукраїнського рiвня «Розвиток вальдорфської педагогiки в Українi»« у жовтнi 2014 року.

2. Продовження впровадження вальдорфської педагогiчної системи у iснуючих нинi в Українi та визнаних свiтовою педагогiчною спiльнотою вальдорфських навчальних закладах України.

3. Розвиток нових iнiцiатив педагогiчних колективiв навчальних закладiв України щодо впровадження iдей вальдорфської педагогiки на їх базi.

4. Популяризацiя результатiв дослiдно-експериментальної роботи у наукових та педагогiчних колах.

5. Поширення досвiду роботи вальдорфських навчальних закладiв України через публiкацiї у фаховiй пресi.

6. Створення рубрик у педагогiчних виданнях та мiсцевiй пресi, що висвiтлюють актуальнi питання вальдорфської педагогiки в цiлому та впровадження iдей вальдорфської педагогiки в Українi.

7. Пiдготовка навчально-методичних посiбникiв за пiдсумками дослiдно-експериментальної роботи.

8. Розробка системи методичних матерiалiв щодо викладання навчальних предметiв за вальдорфською педагогiкою.

9. Розробка системи методичних матерiалiв щодо рiзних видiв дiяльностi у дошкiльних навчальних закладах, що працюють за вальдорфською педагогiкою.

10. Розробка програм та навчальних планiв для пiдготовки педагогiчних кадрiв для роботи у вальдорфських навчальних закладах України.

11. Розробка програми комплексного монiторингу всiх напрямiв дiяльностi вальдорфських навчальних закладiв.

12. Подальше проведення дiагностики розвитку особистостi учнiв, якi виховуються та навчаються за вальдорфською педагогiкою, та порiвняння отриманих даних з вiковими нормами та даними дiагностики учнiв загальноосвiтнiх шкiл.

13. Подальше проведення дiагностики динамiки професiйної компетентностi вчителя i розвитку педагогiчних колективiв вальдорфських навчальних закладiв.

14. На основi результатiв дослiдження пiдготувати нормативну базу для запровадження науково-педагогiчного проекту «Вальдорфська педагогiка в Українi».

На нашу думку, вальдорфська педагогiка може стати важливим чинником оновлення освiтнього процесу, а її елементи, iдеї, методи педагогiчного впливу можуть успiшно застосовуватися у загальноосвiтнiй школi. Зокрема, програми Вальдорфської школи можуть стати основою для розробки програм факультативiв, гурткiв, рiзноманiтних проектiв; окремi iдеї, такi як робота з кольором, навчання учнiв навичкам з технологiй, використання нових видiв оцiнювання без застосування оцiнки у балах, що є важливим при впровадженнi нових технологiй навчання; ритмiчна органiзацiя життєдiяльностi учнiв; виїзнi практики, мiжнародний обмiн учнями тощо.

 

Завiдувачка кафедри педагогiки та психологiї Днiпропетровського обласного iнституту пiслядипломної педагогiчної освiти, кандидат педагогiчних наук, доцент           С. Г. Крамаренко

Директор комунального закладу освiти «Днiпропетровська вальдорфська середня загальноосвiтня школа» Днiпропетровської мiської ради       С. Ф. Передерiй

Спiвголова АВІУ        І. В. Шастал

Координатор ІІТЗО      О. І. Мезенцева

Заступник Міністра      П. Б. Полянський

 

Додати коментар


•   ЕННЕАГРАМА 

Еннеаграма – психодинамічна модель, що описує 9 глибинних спонукань, які керують людьми і впливають на їх поведінку. Більше інформації тут >>>

•   Психологічна гра "Повелитель бажань" 

Психологічна трансформаційна гра "Повелитель бажань", Львів. Більше інформації тут >>>

•   Перша книга про природні пологи 

Вийшла перша книга про природні пологи українською мовою. Мішель Оден "Відроджені пологи" читати далі >>>