Его (латин. ego –  «я»).

(1) “Я”; усвідомлення людиною “я є я” або відчуття “я є”. Езотерична філософія вчить про існування двох его в людині: смертного (особистісного) і вищого (божественного і безособового) називаючи перше его “особистістю”, а друге “індивідуальністю”.  Олена Блаватська

(2) За теорією психоаналізу це та частина людської особистості, яка усвідомлюється як власне «Я» і знаходиться в контакті з навколишнім світом за допомогою сприйняття. Его здійснює планування, оцінки, запам'ятовування та іншими шляхами реагує на вплив фізичного та соціального оточення.

 

Еготичність. Означає “індивідуальність” і ніколи “особистість”.  Олена Блаватська

 

Езотерична Традиція (Правічна Мудрість, Одвічна Мудрість або Споконвічна Мудрість)

Езотеризм (від древньогрецького ἐσωτερικός – внутрішній)  – це системи філософських поглядів на природу досліджуваного об’єкту. До езотеризму входять вчення, доктрини, практики, а також інші методи таємного знання про природу явищ, доступні лише вузькому колу посвячених. Слід зауважити, що езотеризм представляє не одну загальну традицію чи систему поглядів, а багато окремих груп і рухів, які часто мають значно відмінні між собою погляди на природу явищ. Єдність між традиціями присутня на глибинному рівні Одвічної Традиції Правічної Мудрості (Ageless Wisdom). Цю єдність здатні сприймати Посвячені. Послідовники ж різних течій і підтечій, здійснюючи перші кроки по шляху Випробувань-Очищень, часто-густо мають протилежне уявлення, ставлячись до інших гілок Езотеричної Мудрості як до конкуруючих, або ж як до хибних.

Езотерика: див. Езотеризм >>>

Езотерична філософія.  Див.філософія езотеризму >>>>>

Езотеричний (грец.).  Прихований, таємний, внутрішній, сокровенний.  Теософський словник

 

Ека (санскр. एक  eka). “Один,Єдиний”; синонім Махату, Вселенського Розуму як принципу Розумності. Шрі Ауробіндо,  Теософський словник,   Шрі Свамі Шівананда

 

Екаграта (санскр.). Одно-спрямованість розуму; концентрація. Шрі Свамі Шівананда, Шрі Рамана Махарші

 

Екадаші (санскр.). Одинадцятий день двотижневого циклу індуського місячного календаря. Одинадцятий день після повного місяця чи молодика, що використовується для голодування, прощі і поклоніння.  Шрі Свамі Шівананда, Шрі Ніт’янанда

 

Екадешіка (санскр). Однобічний; локальний. Шрі Свамі Шівананда

 

Екам сат бахудха (санскр. ekam sat bahudhā). Єдине, Яке існує по-різному.  Шрі Ауробіндо

 

Екамева-адвітіям Брахман (санскр). Один без іншого – Брахман; Брахман один і єдиний, без будь-якого іншого.  Шрі Свамі Шівананда

 

Екамша (санскр). Один розділ або частина.  Шрі Свамі Шівананда

 

Екана-рупа (санскр. ekana rūpa). Одне (і Багато) тіл чи форм; термін, який “Пурани” застосовують щодо Божества.  Теософський словник

 

Еканта (санскр एकान्त  ekānta). Самотність; усамітнення.  Шрі Свамі Шівананда

 

Екантабхава (санскр). Відчуття ізольованості або самотності.  Шрі Свамі Шівананда

 

Екантавада (санскр). Монізм.  Шрі Свамі Шівананда

 

Екантіка (санскр). Кінцевий або остаточний; БрахманШрі Свамі Шівананда

 

Екараса (санскр). Гомогенний; однорідний; одна сутність; Брахман.  Шрі Свамі Шівананда

 

Екарнава (санскр). Одне безмежне море, в якому знаходиться всесвіт, описано метафорично і існує під час Пралаї; потенційні причини наступного творення,  Шрі Свамі Шівананда

 

Еката (санскр). Єдність; гомогенність; Абсолютність.  Шрі Свамі Шівананда

Екатва (санскр). Єдність; одно.  Шрі Свамі Шівананда

 

Екашлока Шастра (санскр. ekaśloka śāstra). Праця Нагарджуни про Шастри (Священні Писання), містична робота, перекладена китайською мовою.  Теософський словник

 

Екаяна (санскр). Єдність думок; монотеїзм.  Шрі Свамі Шівананда

 

Екзистенціалізм. Філософська течія про неповторність індивідуального "я". (фр. existentialisme від лат. exsistentia — існування), філософія існування — напрям у філософії, що позиціонує і досліджує людину як унікальну духовну істоту, що здатна до вибору власної долі. Основним проявом екзистенції є свобода, яка визначається як відповідальність за результат свого вибору. Сформувався в Європі у XIX - XX ст. Першими до екзистенціалізму у своїх працях звернулись данський філософ C. К'єркегор та німецький філософ Ф.Ніцше. У XX ст. екзистенціалізм розвивався в працях німецьких (М. Гайдеґґер, К. Ясперс) та французьких (Г. Марсель, А. Камю, Ж.П. Сартр) філософів та письменників.

Основним положенням екзистенціалізму є постулат: екзистенція (існування) передує есенції (сутності).

У художніх творах екзистенціалісти прагнуть збагнути справжні причини трагічної невлаштованості людського життя.

Визначальні риси екзистенціалізму:

- на перше місце висуваються категорії абсурдності буття, страху, відчаю, самотності, страждання, смерті;

- особистість має протидіяти суспільству, державі, середовищу, ворожому «іншому», адже всі вони нав'язують їй свою волю, мораль, свої інтереси й ідеали;

- поняття відчуженості й абсурдності є взаємопов’язаними та взаємозумовленими в літературних творах екзистенціалістів;

- вищу життєву цінність екзистенціалісти вбачають у свободі особистості;

- існування людини тлумачиться як драма свободи;

- найчастіше в художніх творах застосовується спосіб розповіді від першої особи.

Екзистенціалізм підкреслює, що людина відповідає за свої дії лише тоді, коли діє вільно, має свободу волі, вибору і засобів їхньої реалізації. Формами прояву людської свободи є творчість, ризик, пошук сенсу життя, гра та ін.

 

Екзотеричний (грец.). Зовнішній, публічний, на противагу езотеричному.

 

Експлікація.

1) Наукове пояснення.

2) Процес, у результаті якого розкривається зміст певної єдності, а її частини набувають самостійного існування і можуть відрізнятись одна від іншої. В цьому розумінні термін «експлікація» широко використовується в ідеалістичній філософії.

3) Логіко-методологічний засіб заміщення звичного, але неточного поняття чи уявлення точним науковим поняттям.

Екстеріоризація (від лат. exterior – зовнішній).

(1) Вихід з тіла в зовнішній світ.  Шрі Ауробіндо

(2) Процес перетворення внутрішньої психічної активності у зовнішню дію.  Психологія і психіатрія

 

Екстраполяція. Поширення висновків на однорідну сукупність явищ.

 

Елементали. Духи стихій. Істоти, котрі розвиваються в чотирьох царствах або стихіях – землі, повітрі, вогні і воді. Кабалісти називають їх  гномами (землі), сильфами (повітря), саламандрами (вогню) і ундинами (води).

Усі нижчі невидимі істоти, породжені на 5-у, 6-у і 7-у планах Землі, називаються елементалами: пері, деви, джини, сатири, фавни, ельфи, гноми, тролі, домові, водяні, болотні, білі дами, привиди, феї тощо. Вони є радше силами природи, аніж ефірними мужчинами і жінками. Ці сили як слухняні посередники окультистів можуть здійснювати різні дії; якщо ж вони служать елементаріям, то тоді стають дуже небезпечними, поневолюючи легковірних медіумів. Олена Блаватська

 

Елементальна Сутність. Складається з частинок матерії одного з шести не-атомних підпланів плану ментального і плану бажань; ці частинки служать не формами для мешкання якоїсь сутності, а матеріалом для будівництва таких форм. Це молекулярна матерія. Аліса Бейлі

 

Джерело погодних даних: прогноз погоди на місяць Львів