7 Rays Radio

  VoLt - Circadian Cycle

 ПРОМЕНІ,  ЯКІ  КЕРУЮТЬ  ЛЮДИНОЮ  В  ПЕРІОД  ПОСВЯЧЕННЯ

ТЕХНІКА  ПРИСУТНОСТІ

 ТЕХНІКА  ПОДВІЙНОСТІ

ПРАВИЛА  ГРУПОВОГО  ПОСВЯЧЕННЯ

СІМ  ЗАКОНІВ  ДУШІ  АБО  ГРУПОВОГО  ЖИТТЯ

 

ПОСВЯЧЕННЯ  І  СІМ  ПРОМЕНІВ

Про зв’язок Променів з Посвяченням згадується в “Таємній Доктрині” Олени Блаватської [1]:

Кожному високому Посвяченому у всі часи і у всіх країнах було відомо те, що сказав і Ісус: “Я і Отець – одне”. Коли в іншому випадку Він говорить: “Підіймаюсь до Отця Мого і Отця вашого”, це означає те, що було сказано перед цим. Тотожність і в той же час ілюзорна диференціація Ангельської Монади і Людської Монади відображені в словах: “Мій Отець більший за Мене”, “Прославляйте Отця вашого, який на Небесах” і “Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця їхнього”, (не Отця нашого). Також і Апостол Павло питає “Чи ви не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе в вас?” Все це просто мало за мету показати, що група залучених до нього учнів і послідовників належала до одного і того ж Дхіані-Будди, Зірки, або Отця, який сам належав до одного з ним планетного царства і підрозділу. Знання цієї окультної доктрини отримало вираз у відгуку Т. Субба Роу на книгу “The Idyll of the White Lotus”, де він зокрема писав:

 ”Кожний Будда при своєму останньому Посвяченні зустрічає всіх великих Адептів, які досягли стану Будди в попередні століття... кожна категорія Адептів зв’язана власними узами духовного причастя, котрі об’єднують їх… Єдино можливий і вірний шлях в подібне Братство… полягає в тім, щоб привести себе під вплив Духовного Світла, яке випромінюється з нашого власного Логосу… подібні узи можливі лише між особами, душі яких отримують життя і підтримку від одного і того ж Божественного Променя, а оскільки сім різних Променів виходять від “Центрального Духовного Сонця”, то всі Адепти і Дхіан-Чохани діляться на сім категорій, кожна з яких контролюється, керується і осяюється однією з семи форм, або проявів, Божественної Мудрості”.

[1] H. P. Blavatsky, “Secret Doctrine”, vol., p.627-628

 

ПРОМЕНІ,  ЯКІ  КЕРУЮТЬ  ЛЮДИНОЮ  В  ПЕРІОД  ПОСВЯЧЕННЯ

На стадії Посвячення (коли відбувається повне об’єднання), активність чотирьох центрів над діафрагмою стає визначальною. Потім центр в основі хребта пробуджується до активності, і три вогні (матерії – вогонь тертя, душі – сонячний вогонь і духу – електричний вогонь) з’єднуються і сплавляються. В результаті Посвячений може за бажанням електрично інтенсифікувати всі центри свого тіла і, в залежності від обставин, використовувати їх одночасно чи окремо.

Триває підпорядкування Променя Особистості Променем Душі, а при третьому Посвяченні контроль починає брати Промінь Монади.

 

ТЕХНІКА  ПРИСУТНОСТІ

Мана на ментальному плані – Ілюзія 

Ілюзія є недосконалим відгуком розуму, який вступає в контакт зі світом Ідей. Цей контакт стає можливим завдяки вирівнюванню людської нижньої природи і її контакту з вищою природою. Ідеї приходять з плану Інтуїції. План Ментальний і план Інтуїтивний завдяки посередництву Душі стають взаємозв’язаними для людини, адже Душа, яка є між ними, спрямовує світло на ці обидва плани. Розум людини, завдяки цьому світлу Душі, стає обізнаним про новий для нього світ Ідей, і може схоплювати певну ідею або групу ідей, які на перших порах видаються людині великим чудом і вінцем еволюції. Розум, який доторкнувся до світу ідей, все ще центрований на собі самому, контакт зі світом ідей слабкий, тому ідеї відчуваються смутно, а  розум ще не в стані вірно їх інтерпретувати – звідси і виникнення ілюзії. Людина не розуміє, що ідеї, з якими вона зіштовхнулась, є лише частиною Єдиного Більшого Цілого. На контрасті зі своїм попереднім станом людина переживає стан значного розширення і вважає, що цей стан і є остаточним етапом розвитку. Це заблудження призводить до невірного ставлення до світу Ідей і до виникнення ілюзій.

Ілюзія є здатністю деякої ментальної мислеформи, де­якого ідеалу і деякої концепції – відчутої, усвідомленої і мен­тально інтерпретованої – домінувати над ментальними проце­сами індивідуума або раси і, отже, накладати обмеження на індивідуальне або групове вираження.

Таким чином, ілюзію можна визначити як наслідок ідеї (перетвореної в ідеал), що розглядається як її повне вичерпне уявлення, відособлене від всіх інших ідей і незалежне від них – релігійних або явно не пов’язаних з релігією. У цьому твер­дженні зображена історія відособлення і людської нездатності зв’язати різні тлумачення божественної ідеї одне з одним. Коли істина побачена і схоплена вузьким і відособленим чи­ном, вона неминуче спотворюється, і учень або прагнучий неминуче зв’язує себе з частковим аспектом Реальності або Плану, а не з Істиною, наскільки вона може бути відкрита, або з Планом так, як Члени Ієрархії знають його. Ілюзія викликає в учневі або в ідеалістові емоційну реакцію, яка негайно жи­вить бажання і, отже, зсуває з ментального плану на астраль­ний; так породжується прагнення до часткового і неадекват­ного ідеалу, і тому ідея не може досягнути повноговира­ження, тому що її тлумач сприймає тільки цей частковий ідеал, і притому, як всю істину і не може тому усвідомити її соціальне, планетарне і космічне значення.

Там, де існує реальне усвідомлення ідеї як цілого (що, на­справді,  трапляється рідко), не може бути ілюзії. Ідея насті­льки більше ідеаліста, що від вузькості його рятує тільки сми­рення. Там, де є ілюзія (яка звичайна і банальна) і смутна ін­терпретуюча реакція на ідею, з’являються фанатики, ідеалісти зі смутними ідеями, садисти, що нав’язують ніби зрозумілі ними ідеї, гранично цілеспрямовані і вузьколобі чоловіки і жінки, прагнучі виразити свою інтерпретацію Божественної ідеї, і обмежені, вузьколобі візіонери. Таке ілюзорне зобра­ження реальності і такий фантастичний вияв ідеї були гордістю і прокляттям світу.

Нижчі, або кон­кретні, рівні ментального плану нагромадили за віки безліч ідей, які були сформульовані як ідеали, одягнуті в ментальну матерію, що живляться життєвістю тих, хто усві­домив стільки істини в ідеї, скільки міг виразити, і хто додав цим ідеалам життєвість своєю здатні­стю творити мислеформи і своєю спрямованою увагою, що неминуче передбачає енергетизацію обмеженого сформульованого ідеалу, тому що, як ви знаєте, енергія слідує за думкою.

Такі форми думки стають цілями, яких досягає людина в суб’єктивній реальності і з якими вона ототожнює себе протя­гом довгих періодів часу; в них вона проектує себе, оживлю­ючи їх, даючи їм життя і продовжуючи їх існування. Вони стають частиною людини; вони визначають її реакції і актив­ність; вони живлять природу її бажання і, отже, стають неви­правдано важливими, створюючи бар’єр (різної щільності, у відповідності з мірою ототожнення) між людиною у втіленні і Реальністю, яка є її істинною Суттю.

Ретельне дослідження фундаменталь­них основ всіх без виключення світоглядів покаже, що позаду кожної зовнішньої форми лежить ідея інтегральних відносин (часто спотворено представлених і прихованих застосуванням помилкових методів), духовних спрямувань і певної позитив­ної братської діяльності. Це ілюст­рація ідеї, що приймає форму ідеалу і що часто стає ідолом, фанатично і спотворено зрозумілою і перебільшеною кінцевою метою маси під керівництвом деякого видатного ідеаліста. Ідеал – це тимчасове вираження фундаментальної ідеї; він не розрахований на те, щоб бути постійним, а просто служить необхідності і вказує вихід з минулого в більш адек­ватне майбутнє. Всі нинішні ідеали, що виражають себе через поточні ідеології, послужать своїй меті і зрештою зникнуть, як зникли всі інші ідеали в історії раси, поступившись зрештою місцем свідомим духовним відносинам і суб’єктивному брат­ству як явному і проявленому братству. Вони створять, коли будуть досить розвинені і зрозумілі, форму контролю і керів­ництво і різновид управління, які зараз не змогли б усвідо­мити навіть просунуті мислителі нашого часу.

Коли ідеали, ментальні концепції і сформульовані мисле­форми домінують над розумом індивідуума, раси або людства загалом, виключаючи будь-яку перспективу або бачення і за­криваючи реальність, тоді вони можуть створити ілюзію, оскільки контролюють розум і спосіб життя. Вони запобіга­ють вільному вияву інтуїції з її реальною здатністю відкри­вати найближче майбутнє; вони часто виключають в своєму вираженні фундаментальний принцип Сонячної системи – Любов – через нав’язаний контроль якого-небудь вторинного і тимчасового принципу; вони можуть створити “непроникну грозову хмару", що приховує “дощову хмару пізнаваних ре­чей" (про яку говорив Патанджалі в своїй книзі) – та хмара мудрості, яка парить над нижчим ментальним планом, в яку можна проникнути і яку учні і прагнучі можуть викори­стати завдяки вільному вияву інтуїції.

Стадії проходження ідеї з плану Інтуїції в мозок людини:

1)      Розум, який “стійко утримується в світлі Душі”, схоплює Ідею;

2)      Ідея опускається на абстрактні рівні ментального плану і одягається в субстанцію цих рівнів;

3)      Душа випромінює світло вгору і назовні – в свідомості людини, немов променем прожектора, висвітлюється туманна, нечітка ідея; розум вдивляється у вищий світ через “широко відкрите око Душі”;

4)      Відкрита ідея стає ідеалом для розуму, ідеалом, який розум прагнутиме матеріалізувати; розум створює ідеал – мислеформу; ідеал – це лише втілена ідея;

5)      Відбувається викривлення (спотворення) з наступних причин:

а) променевий тип душі людини – людина, символічно кажучи, забарвлює чисте Світло своєю променевою якістю – так “опускається перша завіса”;

б)  точка еволюції людини, якість особистісної інтегрованості і їх результат – здатність встановити якісне вирівнювання між Душею-Розумом-Мозком;

в) якість розвитку і променевий тип ментального тіла людини: ментальне тіло привносить подальше викривлення первинної Ідеї;

Отже,  Ідея ® Світло Душі ® Розум ® Мислеформа ® Викривлення ® Ідеал ® Ілюзія

6)      Ілюзія звичайно проявляється сімома способами:

а) шляхом хибного сприйняття ідеї

причина – слабкий, непросвітлений розум;

засіб усунення – застосування техніки Раджа-Йоги.

Прагнучий не може відрізнити ідею від ідеалу, ідею від мислеформи або інтуїтивну концепцію від ментальної. Вона має навчитись відрізняти:

- ідею від ідеалу;

- те, що втілюється від того, що вже є втіленим і від того, що очікує розпаду;

- конструктивне від деструктивного;

- нові форми і ідеали від старих форм і ідеалів;

- променеві ідеї від форм, які забарвлюють вищі уявлення;

-  ідеї від мислеформ;

- те, що створюється Ієрархією від того, що створюється людством;

-  расові мислеформи від групових ідей.

б) шляхом хибної інтерпретації

причина – переоцінка власних ментальних здібностей із-за ментальної гордині;

засіб усунення – розвиток обережності і обачності при ставленні до власних думок.

в) шляхом хибного привласнення ідей

причина – переоцінка своєї особистості і непотрібні особистісні реакції на ідею та на інших людей, які доторкуються до цієї ідеї;

засіб усунення – де центрування на особистості і центрування на Душі.

Людина для самоствердження своєї персони приписує походження ідеї собі і намагається її привласнити, а також вважає свої цілі і завдання найбільш важливими. Особистість очікує від інших, що вони визнають її право власності на цю ідею, забуваючи, що ідеї не належать жодній особистості, а приходячи з плану Інтуїції є загальним даром і жоден розум не має на неї права власності.

г) шляхом хибного спрямування ідей

причина – мілкий розум, не здатний вміщати;

засіб усунення – розвиток розуму, збільшення його здатності до вміщення.

Бачення учня обмежене і фрагментоване, і після схоплення ідеї або її фрагменту він намагається її одягнути в неадекватні форми і спрямувати туди, де вона абсолютно не потрібна, не бачачи, що в ній є потреба в іншій сфері життя.

д) шляхом хибної інтеграції ідеї

причина – егоїстичне користолюбство для малого “я” (навіть якщо учень перебуває в омані власної безкорисливості);

засіб усунення – культивування духу смиренності.

У кожного учня є життєвий план і вибране поле служіння. Буває так, що він стикається з певною ідеєю і намагається, негайно інтегрувати її в свою життєву задачу. Та коли в його свідомість входить частина якоїсь ідеї, то це ще не означає, що дана ідея пов’язана зі сферою його служіння. Не розуміючи цього, він починає працювати з ідеєю, що свідчить про те, що він має такий недолік в характері як корисливість, а також недостатньо розвинуту якість ментального розрізнення.

е) шляхом хибного втілення ідей

причина – недостатня езотерична підготовка до творчої діяльності;

засіб усунення – застосування методів П’ятого Променя, методів ментального плану.

Це складність, з якою зіштовхується Посвячений високого рівня, котрий, прагнучи втілити важливу ідею, до якою доторкнувся, невірно одягає її в ментальну матерію. Це ілюзія, породжена невірним розрізненням субстанції. Шлях до осадження ідеї починається з помилки, а це може призвести до того, що вона може бути інтегрованою в групову мислеформу такого кольору і ноти, які зовсім не відповідають її правильному вираженню.

є) шляхом хибного застосування ідей

причина – синтетична ілюзія ментального плану в цілому;

засіб усунення – робота з усунення попередніх шести типів ілюзій.

Дуже часто зустрічається в учнів. Учень і інтуїтивно і розумно торкається до ідеї, але невірно застосовує її.

 

Техніка Присутності – Інтуїція розганяє Ілюзію

Інтуїція розганяє індивідуальну ілюзію

Ілюзія ґрунтується на активності нижчого розуму, що виражається в будівництві мислеформ. Маси тільки починають викорис­товувати нижчий розум, і тому ілюзія для них є неминучою стадією випробування і навчання, через яку вони повинні пройти, інакше вони втратять вельми цінний досвід і зали­шаться з нерозвиненою здатністю розрізнення. Це повинні пам’ятати всі наставники в окультизмі. Тому важливо, щоб маси вчилися значенню ілюзії іздатності бачити і вибирати ядро чистої істини у кожному випадку її передачі, з яким вони будуть стикатися. В однаковій мірі істотно, щоб інтуї­тивно чутливі люди світу вчилися використовувати, конт­ролювати і розуміти дардуховного сприйняття, божествен­ного усамітнення і відповідного відгуку, який характеризує інтуїцію. Цього можна досягнути, практикуючи Техніку Присутності. Ця техніка слідує певними науковими напрямами, до яких готує прагнучого навчальний процес, який да­ється школами істинної медитації і системою Раджа Йоги. Такі стадії роботи починаються там, де відкидаються зви­чайні формули і де передбачається здатність зближення з Ан­гелом, або Душею, і здатність підняти свідомість до точки злиття з нею:

 1. Досягнення стадії напруження. Ця основна і необхідна стадія. Напруження досягається повним контролем особи­стого “я" так, щоб воно стало “придатним для контакту з реальністю".
 2. Досягнення стадії злиття з Душею, або з Ангелом, який охороняє доступ до Шляху Вищої еволюції.
 3. Стійке втримування розуму в Світлі Душі, що стає ста­ном нижчого “я" протягом усього періоду роботи, що за­лишився; воно утримується в точці напруження Душею, а не зусиллям особистості. Душа втримує розум, коли осо­бисте “я" зробило все можливе, щоб досягнути бажаного напруження.

Існують ці три попередніх кроки, до яких практика вирів­нювання повинна готувати того, хто вивчає вищі містерії. Ці кроки повинні передувати будь-якій спробі розвинути інтуї­цію, і на це може піти декілька місяців (або навіть років) ре­тельної підготовки. Вогонь – символ розуму, і ці стадії є пер­шими трьома стадіями Агні Йоги, або Йоги Вогню, до якої учнів готує Раджа Йога.

Далі слідують ще шість стадій Техніки, які необхідно ре­тельно засвоїти; це основа для тривалих осмислених роздумів в ході виконання своїх поточних професійних обов’язків, а не в певний встановлений час. Тренована інтуїтивно сприйма­юча людина або учень живе завжди подвійним життям світ­ської активності і інтенсивного і, в той же час, духовного роз­думу. Це буде видатною характеристикою західного учня в противагу східному учневі, який втікає від життя в тихі місця геть від тиску щоденного існування і постійного контакту з іншими. Задача західного учня набагато важча, але те, що він повинен довести собі і світу загалом,  буде ще більш високим. Цього потрібно очікувати, якщо еволюційний процес таки що-небудь значить. Західні раси повинні просуватися до ду­ховного лідерства, не викреслюючи східного внеску; Закон Перевтілення містить ключ до цього явища і доводить його необхідність. Напрям життя рухається від Сходу до Заходу так само, як рухається Сонце, і ті, хто в минулих століттях видавав ноту східного містицизму, повинен видавати, і зараз видає, ноту західного окультизму. Тому подальші стадії по­винні слідувати за трьома раніше згаданими. Продовжимо нумерацію, оскільки те, що тут пропонується, є формулою – аж ніяк не формою – більш просунутої медитативної позиції.

 1. Рішуче і постійне прагнення відчувати Присутність у всьому Всесвіті, у всіх формах і у всіх представленнях іс­тини. Це може бути виражене в словах: “зусилля відділити зародок, або насіння, божественності, який приводитьвсі фо­рми до існування". Це не вияв люб­лячого відношення і сентиментального підходу до всіх людей і до оточення, що є ознакою містичного шляху, який, хоч і не відкидається в житті учня, в наш час вже не використовується в процесі ефективного зближення. Це є головним чином прагнення побачити в Світлі, яке випро­мінює Ангел, точку Світла за всіма феноменальними яви­щами. Таким чином, це перенесення містичного бачення на вищі рівні усвідомлення. Це не бачення Душі, а ба­чення, або духовне почування, того, що Світло Душі може допомогти в сприйнятті одкровення. Мерехтливе Світло Душі в особистому “я" дозволить учневі сприйняти ба­чення Душі і в цьому Світлі досягнути єднання з Душею, хоч би тимчасового. Потім більше Світло Душі фокусу­ється подібно випромінюючому Сонцю і, в свою чергу, відкриває ще більш грандіозне бачення – бачення Прису­тності, гарантією і обіцянкою якого є Ангел. Так само, як світло Місяця є гарантією того, що існує світло Сонця, так і світло Сонця є гарантія – чи не правда – ще більшого Світла.
 2. Потім, коли досягнуте відчуття Присутності – не теоре­тично, а завдяки вібраційному відгуку на його Існування, – приходить стадія підтвердження Мети. Надія на ототож­нення з Метою лежить дуже далеко попереду навіть для середнього Посвяченого, що має статус Вчителя. Цієї не­досяжної (для нас) стадії ми не торкаємося. Але ми торк­немося прагнення досягнути розуміння того, що завдяки посередництву форми прагне втілити високу мету в якій-небудь певній точці еволюційного циклу. Цього можна досягнути, і цього досягали протягом віків ті, хто прави­льно йшов по Шляху Вищої Еволюції і належно роздуму­вав над Ним. Цей Шлях відкривається учням, навіть якщовін не пов’язаний з тими інтуїтивними посланнями, які учні можуть принести з собою з своїх високих контактів.
 3. Потім він переносить деяку світову проблему, деякий задум, який створив його розум або який бажає відшукати його серце для надання допомоги людству, в те, що езоте­рично називається „потрійне Світло інтуїції". Це Світло утвориться змішанням Світла особистого "я", сфокусова­ного в думці, Світла Душі, сфокусованого в Ангелові, і Універсального Світла, яке випромінює Присутність; це, коли виконано з легкістю завдяки концентрації і довгій практиці, викличе два наслідки:

а) Очікуючому розуму учня (який продовжує залишатися сприймаючим агентом) раптово прийде відповідь на його проблему, ключ до того, що необхідно зробити, щоб до­помогти людству; бажана інформація, котра при застосу­ванні, відкриє деякі двері в області науки, психології або релігії. Ці двері, коли вони будуть відкриті, звільнять ба­гатьох. Адже, інтуїція ніколи не пов’язана з індивідуаль­ними проблемами або питаннями, як думає так багато центрованих на собі прагнучих. Вона абсолютно безосо­бова і застосовна тільки до людства в синтетичному зна­ченні.

б) “Агент Світла, що Вторгається" (як називає таких від­важних інтуїтивно осягаючих людей “Древній Коментар”), визнається як той, кому можна довірити деяке одкро­вення, деяке нове послання істини, значне розширення на­сіння істини, вже даного расі. Після чого йому є бачення, він чує голос, реєструє послання, або – як найвища форма – стає каналом сили і Світлом світу, свідомим Втіленням божественності, або Охоронцем божественного принципу. Такі форми утворюють істинне одкровення, повідомлене або втілене; вони ще рідкі, але будуть в зростаючій мірі роз­виватися в людстві.

 1. Наступні декілька стадій в підготовці до одкровення на­зиваються:

а) Відмова від Вищого Шляху.

б) Повернення до Ангела, або пере-фокусування в Душі.

в) Пауза, або перерва, для конструктивного мислення під впливом Ангела.

г) Настройка розуму на формулювання тих форм думки, які повинні втілити одкровення.

д) Потім знову слідує пауза, яка називається “паузою, що передує представленню”.

 1. Потім відбувається представлення одкровення, або по­відомлення істини, і її осадження в світ ілюзії. У цьому світі ілюзії вона зазнає “вогненного випробування”, в якому “частина вогню, всередині того, що відкривається, відлітає своїм шляхом назад в джерело, з якого він при­йшов; частина цього вогню служить для знищення відкритого ним, а інша частина запалює тих, хто розпізнає одкро­вення”. Ця фаза Агні Йоги, доступна тільки тим, хто може проникнути за Ангела в те місце, “де мешкає во­гонь” і де Бог, Присутність, функціонує як вогонь “який поїда­є” і чекає часу тотального одкровення. Це символічне зображення великої істини. У разі індивідуального Посвя­ченого, Третє Посвячення, або Преображення, відмічає за­вершення процесу. Після чого видима тільки Слава: чу­ється тільки голос Присутності і досягається об’єднання з минулим, теперішнім і майбутнім.
 2. Далі одкровення поступається домінуванню ілюзії, воно спускається в світ мани, після чого відбувається його зни­кнення як одкровення і виникнення його як доктрини. Проте, людству надається допомога і воно ведетьсяупе­ред; інтуїтивно чутливі люди продовжують працювати, і приплив того, що має відкриватись, ніколи не вичер­пається.

Ця фундаментальна техніка лежить в основі як головних, так і другорядних прозрінь-одкровень. У першому випадку часовий цикл тривалий; у другому – короткий. Дуже хороший приклад та­кого процесу демонструється однієюз другорядних точок од­кровення, пов’язаною з вченням, яке прийшло від Ієрархії (Охоронця вторинних прозрінь-одкровень, оскільки Шамбала є Охорон­цем головних) п’ятдесят років тому і яке прийняло форму “Таємної Доктрини". Е.П.Б. була “людиною, яка проникала, відчувала, засвоювала і була інтуїтивною”. Одкровення, яке вона передала, слідувало звичним маршрутом всіх вторинних одкровень з Джерела до зовнішнього плану. Тут розуми людей, завуальовані ілюзією і забарвлені маною, сформулювали його в жорстку доктрину, що не визнає майбутніх одкровень і напо­легливо стверджує в особі багатьох теософських груп, що “Таємна Доктрина” була остаточним одкровенням, що не треба приймати нічого, крім цієї книги, і що лише їх інтер­претації цієї книги єдино вірні. Якщо це так, то еволюційне одкровення підійшло до кінця і наша ситуація катастрофічна.

Навіть неофіт на шляху інтуїції може почати розвивати в собі здатність розпізнавати те, що нижчий розум не в змозі йому дати. Йому може прийти думка, досить значна, щоб привести до одкровення, яке можна використовувати для до­помоги людству; деяке нове Світло може пролитися на стару-престару істину, звільняючи її від ортодоксальних пут і про­світлюючи його свідомість. Він повинен використовувати її для всіх, а не для себеодного. Поступово він взнає шлях в Світ Інтуїції; день за вдень і рік за роком він стає все більш чутливим до божественної Ідеї і все більш схильним підхо­дити до неї з мудрістю для того, щоб використовувати її в ін­тересах своїх побратимів.

Надія світу і руйнування ілюзії пов’язані з розвитком ін­туїтивно сприймаючих людей і їх свідомим навчанням. Є багато природно інтуїтивних людей, чия робота являє собою суміш вищого психізму з проблисками інтуїції. Необхідно навчати людей, здібних до точного інтуїтивного збагнення. Парале­льно з їх інтуїтивним відгуком і прагненням оформити свою інтуїцію в світ людської думки, необхідно також постійно розвивати людський розум так, щоб він зміг усвідомити і сприйняти те, що проектується, і в цьому також полягає надія людства.

Групова інтуїція розганяє світову ілюзію

Завдяки груповим зусиллям шукачів, котрі спільно прагнуть пролити Світло на проблеми проявленого буття або в деякій мірі полегшити страждання людей також приходить одкровення. Зусилля такої групи на крилах свого устремління часто допомагає комусь одному проникнути в світ Божественних Ідей і знайти там довгоочікуваний засіб чи ключ, і інтуїтивно розкрити таємницю. Це можуть бути як духовні, так і наукові істини. Твердження “Бог є Любов” і “Все є Енергією” однаково цінні для людства. 

 

ТЕХНІКА  ПОДВІЙНОСТІ

 Мало що можна сказати про цю техніку.

Внаслідок притоку дуже високих енергій процеси, запущені Технікою Інтеграції, завершуються, і Промені нижчої людини сполучаються, або зливаються, в Промінь Особистості. Цей Промінь сам пізнішесполучається з егоїчним Променем, дозволяючи духовній Індивідуальності, яка, за нашим визнанням, стоїть за феноменальною людиною, діяти через обидва Промені, забезпечуючи тим самим узгодженістьтого формування в рамках божественного вираження, яке ми називаємо головними і допоміжними Променями. При цьому Промені нижчої троїстої природи перетворюються в єдиний засіб, за допомогою якого душа, а пізніше і духовна енергія можуть стикатися з більш охоплюючим Цілим у вияві на фізичному, астральному і ментальному планах. Після того, як Техніка Інтеграції і Злиття виконала своє призначення, ця духовна Індивідуальність може працювати, служачи людству і сприяючи Плану в трьох світах людської активності і в п’яти станах свідомості, людських і надлюдських. Так для учня настає період, коли може бути прийняте третє посвячення, період, що дозволяє ввести в дію ще більш високі сили і осмислити, оволодіти і скористатися Технікою Подвійності. Абсолютно очевидно, що не можна описувати правила цієї техніки, бо вони становлять частину таємниць Посвячення. Хоч тут і говориться про подвійність, але це та подвійність, що приводить до спрощення, розчинення і синтезу. Внаслідок цього процесу людина перетворюється в подвійність духу і матерії, і більше не являє собою добре відому троїсту комбінацію духу, душі і тіла.

 

ПРАВИЛА  ГРУПОВОГО  ПОСВЯЧЕННЯ

Порівняння правил для кандидатів і для Посвячених

Правило I.

Для Кандидатів. Нехай кандидат дослідить глибоку печеру свого серця. Якщо вогонь там горить яскраво, зігріваючи його брата і не гріючи його самого, значить настав час для прохання про дозвіл встати перед дверима.

Для Учнів і Посвячених. У вогні розуму, сфокусованому в ясному світлі голови, нехай встане група. Твердь, що Горить, зробила свою справу. Засяяло ясне безпристрасне світло; воно холодне, і все ж жар – збудженийгруповою любов’ю – забезпечує теплоту для енергетичного виходу. Позаду групи знаходяться Двері; перед групою простирається Шлях. Нехай брати разом просуваються вперед – з вогню в холод, до нового напруження. 

 Правило II.

Для Кандидатів. Звернувшись з проханням в потрійній формі, нехай кандидат візьме його назад, і забуде, що воно було подане.

Для Учнів і Посвячених. Слово долинуло з великої точки напруження: “Прийняті як група. Не беріть зараз назад свого прохання. Ви би і не змогли, навіть якби захотіли; але додайте до нього три настійливих вимоги ірухайтеся уперед. Нехай не буде спогадів, але все ж нехай правити пам’ять. Працюйте, виходячи з сполученого життя групи".

 Правило III.

Для Кандидатів. Потрійним повинен бути заклик, і багато треба часу, щоб він прозвучав. Нехай прагнучий кликне клич через пустелю, над морем і крізь вогні, які відділяють його від прихованих, потайних дверей.

Для Учнів і Посвячених. Подвійне просування уперед. Двері залишені позаду. Ця подія в минулому. Нехай клич-заклик виходить з глибокого центру ясного безпристрасного світла групи. Нехай він пробудить відгук з виблискуючого центру далеко попереду. Коли заклик і відгук зникнуть в єдиному великому Звуці, виходьте з пустелі, залиште позаду море і знайте, що Бог є Вогонь.

 Правило IV.

Для Кандидатів. Нехай кандидат піклується про пробудження вогню, що живить менші життя і так підтримує колесо в обертанні.

Для Учнів і Посвячених. Нехай група пересвідчиться, що всі вісімнадцять вогнів згасли, а менші життя повернулись в резервуар життя. Це належить зробити за допомогою пробудження Волі. Менші колеса повинні назавждиприпинити обертання у часі і просторі. Тільки велике Колесо повинно рухатися уперед і обертатися.

 Правило V.

Для Кандидатів. Нехай кандидат піклується про те, щоб Сонячній Ангел затьмарив світло місячних ангелів,  залишаючись єдиним світилом в небі мікрокосму.

Для Учнів і Посвячених. Нехай група в єдності сприймає сяйво Тріади, що ослаблює світло душі і що затьмарює світло форми. Макрокосмічне Ціле – ось все, що є. Нехай група відчує це Ціле і більше не допустить думки: “Моя душа і твоя".

 Правило VI.

Для Кандидатів. Очисні вогні горять тьмяним, слабим полум’ям, коли третє приноситися в жертву четвертому. Тому нехай учень стримується від позбавлення життя,  і нехай він живить найнижче плодами другого.

Для Учнів і Посвячених. Нехай група пізнає, що життя єдине і ніщо ніколи не може відняти або вразити його. Нехай група пізнає яскраве полум’яне всепроникне Життя,  яке затоплює четверте, коли взнається п’яте. П’яте харчується четвертим. Нехай тоді група – злита з п’ятим – вигодовується шостим і сьомим і осягне, що всі менші правила суть правила у часі і просторі і не можуть втримати групу. Вона прогресує далі, в життя.

 Правило VII.

Для Кандидатів. Нехай прагнучий зверне свою увагу на вимовляння тих звуків, які викликають відгук в залі, де рухається Вчитель. Нехай він не видає менших нот, які будять вібрацію в залах Майі.

Для Учнів і Посвячених. Нехай групове життя видасть Слово заклику і так викличе відгук в тих віддалених Ашрамах,  де рухаються Чохани людської раси. Вони більш не люди, як Вчителі, але, пройшовши цю меншу стадію, зв’язали Себе з Великою Радою в найвищому Таємному Місці. Нехай група видасть подвійний акорд,  що багатократно повторюється в залах, де рухаються Вчителі, – але що знаходить своє продовження і насторожує в тихсяючих залах, де рухаються Світильники,  що проводять Волю Бога.

 Правило VIII.

Для Кандидатів. Коли прагнучий наближається до Порталу, великі Сім повинні прокинутися і викликати відгук менших семи на подвійному колі.

Для Учнів і Посвячених. Нехай група знайде всередині себе відгук на сім великих груп, провідних ієрархічну волю з любов’ю і розумінням. Група вміщає всі сім, довершена група. Менші сім, більші сім і планетні сім утворюютьодне велике ціле, і група повинна їх пізнати. Коли вони збагнені і Закон Додаткових Семи зрозумілий, нехай група зрозуміє Трьох, потім ЄДИНОГО. Це можна зробити на загальному диханні і в єдиному ритмі.

 Правило IX.

Для Кандидатів. Нехай кандидат увіллється в коло інших “я". Нехай лише один колір об’єднує їх,  і нехай проявляється їх єдність. Тільки коли група відома і відчутна, можливе мудре випромінювання енергії.

Для Учнів і Посвячених. Нехай група знає, що немає інших “я". Нехай група знає,  що немає кольору, є тільки світло; і нехай потім темрява займе місце світла, приховуючи всяку відмінність, стираючи всяку форму. Потім – в місці напруження, в цій найбільш темній точці – нехай група побачить точку ясного безпристрасного вогню,  і у вогні (в самому його серці) нехай з’явиться Єдиний Посвятитель, Чия зірка засяяла, коли Двері перші були пройдені.

 Правило Х.

Для Кандидатів. Воїнство Голосу, деви в зімкнених рядах, працює безперервно. Нехай прагнучий присвятить себе вивченню його методів, нехай він засвоїть правила, за якими це Воїнство працює за завісами Майі.

Для Учнів і Посвячених. Правила для роботи за завісами Майі відомі і застосовувалися. Нехай група розширить всі проріхи, які є в завісах, і так впустить світло. Нехай Воїнство Голосу не буде більш чутним, і нехай братирухаються уперед всередині Звуку. Потім нехай вони пізнають смисл О.М., нехай вони почують О.М. таким, як його видає Той, Хто стоїть в очікуванні в самому центрі Дорадчої Палати Господа. 

 Правило XI.

Для Кандидатів. Нехай  прагнучий перенесе вогонь з нижчого трикутника у вищий і збереже те, що створено вогнем в середній точці.

Для Учнів і Посвячених. Нехай група спільно перенесе вогонь Коштовності в Лотосі в Тріаду, і нехай вона знайде Слово, яке і виконає цю задачу. Нехай вона зруйнує своєю динамічною Волею те, що було створено в серединній точці. Коли точка напруження буде освоєна братами при четвертому великому циклі досягнення, тоді ця робота завершиться.

 Правило XII.

Для Кандидатів. Нехай учень вчиться застосовувати руку в служінні; нехай шукає знак Вісника на своїх ногах, і нехай вчиться бачити оком, яке виглядає між двома.

Для Учнів і Посвячених. Нехай група служить, як вказує Водолій; нехай Меркурій прискорює групу на висхідному Шляху, і нехай Тілець дає просвітлення і досягнення бачення; нехай, поки група трудиться в Рибах, знакСпасителя бачиться над аурою групи.

 Правило XIII.

Для Кандидатів. Чотири речі повинен вивчити і осягнути прагнучий, перш ніж може бути показана йому найбільш глибока таємниця; по-перше, закони того, що випромінюється; по-друге, п’ять значень магнетизації; по-третє, трансмутацію або втрачену таємницю алхімії; і нарешті, першу букву повідомленого Слова, або приховане ім’я егоїчне.

 Для Учнів і Посвячених. Нехай група готується проявити приховану містерію. Нехай група демонструє вище значення засвоєних уроків – їх чотири і все ж один. Нехай група осягне Закон Синтезу, єдності і злиття; нехайтроїстий спосіб роботи з тим, що динамічне, підведе групу до Вищих Трьох, туди, де править Воля Бога. Нехай Преображення відбудеться після Трансформації, і нехай Трансмутація зникне. Нехай О.М. чується в самому центрігрупи, що проголошує: “Бог є Все".

 Правило XIV.

Для Кандидатів. Слухай, відчувай, дивися, застосовуй, знай.

Для Учнів і Посвячених. Знай, виражай, розкривай, руйнуй і воскрешай.

 

Такі правила групового посвячення, і я до них переходжу з тим, щоб повніше викласти Закони Групового Життя,  про які згадувалося в деяких інших моїх книгах.

Я розкрию значення цих правил і укажу їх значення в тій мірі, в якій вони можуть бути сприйняті в цей час. Інструкції написані для учнів, які очікуються в кінці ХХ сторіччя. Ці інструкції становлять частину останнього тому «Трактату про Сім Променів» і, тому, дійдуть до широкої публіки, яка їх не зрозуміє; тим самим необхідне вчення буде збережене.

 

СІМ  ЗАКОНІВ  ДУШІ  АБО  ГРУПОВОГО  ЖИТТЯ

Їх можна виразити в основному лише з допомогою містичних термінів. Застосування їх до більш матеріальних форм життя залишаємо для інтуїції того, хто вивчає.

Закон 1. Закон Жертви. Він говорить про те, що приноситься в жертву все те, чого вдалось досягти. Це – розп’яття, основний закон всілякої групової роботи, спрямовуючий принцип, згідно якого кожна людська одиниця врешті-решт стає Спасителем.

Закон 2. Закон Магнетичного Імпульсу. Закон, що визначає первинні усвідомлення любим атомом своїх контактів з навколишнім і їх наслідків, так що в кінцевому підсумку встановлюється зв’язок між одиницею і тим, що усвідомлюється як частина групи. Це не те ж саме, що контакти, пов’язані з відчуттями, оскільки зв’язок  встановлюється між “Я” у всьому а не між аспектами “не-Я”. Цей закон деколи іменується першим кроком до шлюбу”, тому що врешті-решт призводить до об’єднання людини, або атому, з групою, що створює гармонічні групові відносини.

Закон 3. Закон Служіння. Позначений саме так за відсутністю кращої назви, цей закон стосується ототожнення атому з інтересами групи і постійного відкидання ним своїх власних матеріальних інтересів. Насправді він стосується процесу, або методу, згідно якого атом (позитивний в своєму власному центральному житті) поступово стає чутливим і сприйнятливим до позитивного життя групи.

Закон 4. Закон Відштовхування. Цей закон зв’язаний зі здатністю атому відкидати від себе будь-яку енергію, яка є ворожою для групової активності, або відмовлятися торкатися до неї. Буквально це – закон служіння, але він свідомо вступає в дію лише тоді, коли атом усвідомив визначені основоположні відмінності і спрямовує свої дії завдяки знанню ним законів свого власного буття. Цей закон не має нічого спільного з Законом Відштовхування, який застосовується разом з Законом Притяжіння у відношенні до форм, які зв’язані з матеріальним. Закони, що розглядаються тут, мають відношення до психе, або аспекту Вішну. Перша група законів стосується енергій, що прямують від фізичного Сонця; ті, що ми розглядаємо зараз, еманують із Серця Сонця. “Відштовхування”, яке розбирається тут (котре проявляється свідомо, наприклад, за посередництва розвиненої серцевої енергії людського атому) сприяє інтересам відштовхнутої одиниці, підштовхуючи цю одиницю ближче до її власного центру. Можливо, деяке уявлення про захоплюючу красу цього закону можна отримати з окультної фрази в одній старовинній книзі:

“Ця сила відштовхування розходиться в семи напрямках, примушуючи все, з чим вона стикається, повертатись назад до семи духовних отців”.

Завдяки відштовхуванню ці одиниці спрямовуються додому і заблудлі безсвідомі істоти підштовхуються до свого власного центру. Закон Відштовхування, або той потік енергії, котрий мається на увазі під цією назвою, може діяти з кожного центру, однак в даному випадку, щоб здійснити необхідну групову роботу, він повинен еманувати із серця.

Закон 5. Закон Групового Прогресу. Він деколи називається “Законом Сходження”, оскільки відноситься до таємниць групової реалізації, розширень свідомості і тої ролі, яку грає кожна одиниця в спільному прогресі групи. Стосовно до людського сімейства, наприклад, завжди слід пам’ятати ту істину, що жоден людський атом не досягає “повноти життя”, не збагативши спільну природу своєї власної групи. Сходження одиниці призводить до підвищення групи; усвідомлення одиниці викликає в кінцевому підсумку групове розпізнавання; посвячення одиниці врешті-решт веде до планетарного посвячення, а досягнення цілі людським атомом і виконання ним своєї задачі несе з собою неухильне і неперервне наближення до групової цілі. Ніхто не живе для себе; розп’яття одиниць протягом еонів і усвідомлення ними своєї сутнісної природи тільки для того, щоб запропонувати групі найкраще з досягнутого і усвідомленого ними, – це лише методи, якими просувається вперед робота звільнення.

Жертва, Служіння, Магнетизм (“І коли Я вознесусь від землі, всіх притягну до Себе”*), Груповий Прогрес, Божественне Відштовхування – це всього лише неадекватні терміни, за допомогою яких ми пробуємо виразити ту божественну істину, що повнота життя і повне вираження Сонячного Логосу стануть можливими, а Його ціль буде розкрита тільки тоді, коли Він приведе кожну атомну одиницю до стадії самореалізації, або усвідомлення “я”. Потім Він приведе їх до точки жертвування цим “я”, що досягло реалізації, щоб божественна ціль і воля могли бути доведеними до завершення і божественне життя і слава засяяли би в досконалості.

Ця ж думка може бути вираженою в більш матеріальних поняттях, якщо сказати, що, завдяки пануванню цих законів Душі, логоїчне фізичне тіло стане активним вираженням досягнутої Логосом мети.

Два останніх закони групової активності, можна викласти тільки дуже стисло, бо їхнє істинне значення є очевидним лише для учнів, які дали обітницю. Вони стосуються в першу чергу астрального и ментального плану, а тому і відповідних провідників групових одиниць. Слід пам’ятати що група, яка функціонує на фізичному плані, присутня також – і в ще більшій мірі – на астральному і ментальному планах. Як астральне тіло людини  більше за її фізичне тіло і, як наслідок, вбудувало в свою структуру більшу кількість атомних одиниць, так і група (астрально) містить в собі більше одиниць, ніж на фізичному плані. Розглядувані нами закони стосуються відносин одиниць фізичного плану з тими одиницями, які, становлячи частину групи, діють, тим не менше, без оболонок, або провідників, фізичного плану. Те ж уявлення застосовне і до позбавлених фізичного провідника одиниць, котрі утворюють складову частину ментального тіла групи. Ці два закони іменуються:

 1. Закон Розширюваного Відгуку.
 2. Закон Нижчих Чотирьох.

Вони діють лише для тих одиниць на фізичному плані, які починають свідомо відгукуватись на вібрації не втілених групових працівників.

З точки зору учня всі ці закони слід розглядати лише як діючі в трьох світах, хоч, безумовно, аналогії до них є на всіх планах. Ці сім законів пізнаються і свідомо вивчаються у всіх групах, які працюють під керівництвом Вчителів.

ЗАКОНИ І СИМВОЛИ

Екзотерична назва  

Езотерична

назва

Символ

Променева енергія

1. Закон Жертви

Закон Тих, Хто вибрав вмерти

Рожевий Хрест з золотим птахом

Четвертий Промінь, що ллється. Фактор об’єднання

2. Закон Магнетичного Імпульсу

Закон Об’єднання Полюсів

Дві вогненних кулі і трикутник

Промениста енергія Другого Променя. Фактор вияву

3. Закон Служіння

Закон Води і Риб

Глечик на голові людини

Вихідна енергія Шостого Променя. Фактор оживлення

4. Закон Відштовхування

Закон всіх Ангелів-Руйнівників

Ангел с палаючим

мечем

Відштовхуюча енергія Першого Променя. Фактор розсіювання

5. Закон Групового Прогресу

Закон Сходження

Гора и Козел

Прогресивна енергія Сьомого Променя. Фактор розвитку

6. Закон Розширюваного Відгуку

(Назва не дана)

Палаюче рожеве Сонце

Енергія розширення Третього Променя. Фактор адаптації

7. Закон Нижчих Чотирьох

Закон Ефірної Єдності

Чоловіча і жіноча фігури стоять спиною до спини

Вогненна енергія П’ятого Променя. Фактор енергетизації

Для кожного з цих Законів існує визначена формула і символ. На даній стадії вчення і в нашому трактаті відкрити або повідомити формули неможливо. Символ же можна описати, і якщо учень докладно помислить про терміни, в яких виражений Закон, про його окультну назву і символ, він зможе отримати багато інформації про групові взаємодії. Саме ці закони будуть проголошені грядущим циклом відродження і продемонстровані при Своїй появі Великим Владикою. Саме вони будуть поступово вводитись в методи роботи всіх організацій, братств, співдружностей. Символи наступні:

Закон 1. Рожевий хрест з птахом, що парить над ним.

Закон 2. Дві вогненних кулі, об’єднані вогненним трикутником, що зображує троїсту взаємодію між всіма атомними структурами.

Закон 3. Глечик з водою на голові людини, що стоїть хрестоподібно. Власне цей закон привносить енергію, що символізується знаком Водолія, і є керівним фактором епохи Водолія. Тут слід додати, що від символу Закону 2 походять чаші в знаку Ваг, але справжня форма символу була спотворена в ході століть. Не всі позначення астрологічних знаків основані на цих символах, оскільки історію лише декількох з них можна прослідкувати до їхнього виникнення в ашрамі Вчителя.

Закон 4. Тут ми бачимо ангела, що розмахує у всіх напрямах палаючим мечем. Цей символ описаний в Біблії, коли Ангел охороняє скарб, відганяючи людину і примушуючи її шукати інший вхід. Людина, таким чином, змушена проходити крізь цикл перероджень, поки не знайде врата посвячення. Ці врата вважаються окультно недосяжними для меча, тому що людина розвинула здатність злітати і парити як орел на крилах.

Закон 5. Його символ – гора, на вершині якої стоїть козел. Тут знову можна відзначити зв’язок з астрологічним знаком, цього разу з Козерогом. Всі труднощі можна подолати, вершина досягається “Божественним Козлом”, символом групи, яка розглядається як одиниця.

Закон 6. Символ містить палаюче рожеве сонце із знаком в центрі – знаком, який символізує з’єднання вогню і води. Під знаком розташований ієрогліф, який не може бути тут вказаним, оскільки дає ключ до знаку Землі і ключову ноту фізичного тіла Планетарного Логосу.

Закон 7. Цей символ утворюється чоловічою і жіночою фігурами, що стоять спиною до спини, причому чоловіча фігура тримає над головою дещо, схоже на щит або срібний піднос, який служить великим відбивачем, а жіноча фігура тримає піднятою урну, наповнену маслом. Під знаком розташований інший ієрогліф, який приховує секрет астрального плану, над яким повинен запанувати ментальний.

Можна продумати ці  сім законів з точки зору пошуку відповідностей. Буде проявлено, що енергії центрів і енергії, зв’язані з законами, взаємно відповідають одна одній.

Детальна характеристика семи законів Душі тут >>>