7 Rays Radio

  Mystic Crock - Tempting Abyss (Original Mix)

НАУКА  СЕМИ  ПРОМЕНІВ

Сім Променів являють собою сукупність божественної Свідомості, універсального Розуму. Їх можна вважати сімома інтелектуальними Сутностями, через Які здійснюється план. Вони втілюють божественну мету і виражають якості, необхідні для матеріалізації цієї мети. Вони створюють форми і Самі є формами, завдяки яким божественна ідея може бути реалізована повністю. Символічно Їх можна вважати мозком божественної Небесної Людини. Вони відповідають шлуночкам мозку, семи центрам мозку, семи силовим центрам і семи головним залозам, що визначають якість фізичного тіла. Вони – свідомі виконавці божественної мети. Вони – сім Дихань, що оживотворяють всі форми, створені Ними для виконання плану.

 Можливо, легше зрозуміти зв’язок семи Променів з Божеством, якщо пригадати, що сама людина (створена за образом Бога) проявляє себе як семерична істота, для якої можливі сім станів свідомості, що виражають сім принципів, або основних якостей, що дозволяють їй пізнати сім планів, на яких вона свідомо або несвідомо функціонує. Вона семерична у всі часи, однак від неї вимагається досягнення свідомої обізнаності про всі стани буття, свідомого вираження всіх якостей і вільного функціонування на всіх планах.

На відміну від людини Сім променевих Сутностей повністю свідомі і цілком обізнані і про мету, і про План. Вони  "постійно перебувають в глибокій медитації" і досягли такого стану, коли внаслідок Своєї просунутої стадії розвитку Вони  “спонукаються до повного завершення”.  Вони володіють повнотою як самосвідомості, так і групової свідомості. Вони являють Собою сукупність універсального Розуму. Вони “пробуджені і активні”. Безглуздо говорити про Їх призначення і мету, оскільки найвищий рівень досягнення людини для Них – найнижчий. Задача цих семи Променів, Дихання, або Небесних Людей полягає в боротьбі з матерією, щоб підпорядкувати її божественній меті, призначення ж – наскільки його можна осягнути – в тому, щоб підпорядкувати матеріальні форми впливу життєвого аспекту, щоб сформувати ті якості, завдяки яким буде повністю виконана воля Бога. Таким чином, сім променевих Сутностей складають сукупність всіх душ Сонячної системи, і їх активністю породжуються всі форми; рівень свідомості прицьому відповідає природі форми. Через сім Променів протікає життєвий, або духовний, аспект, що циклічно проходить через кожне царство природи і формує всі стани свідомості у всіх областях обізнаності.

Десять базових тверджень

Для Вчителів Духовної Ієрархії ці твердження – фактичні і істинні. Учням і шукачам доведеться приймати їх як гіпотетичні твердження.

Перше: Існує єдине Життя, що виражає Себе по-перше, через сім основних якостей, або аспектів, і, по-друге, – через міріади різноманітних форм.

Друге: Ці сім випромінюючих якостей суть сім Променів, сім Життів, Які наділяють Своїм життям всі форми і дають світу форм значення, закони і спонукання до еволюції.

Третє: Життя, якість і прояв, або дух, душа і тіло складають все суще. Вони – саме існування з його здібностями до зростання, активності, вияву краси і повної відповідності Плану. План вкорінений в свідомості семи променевих Життів.

Четверте: Ці сім Життів, Чия природа – свідомість і Чиє вираження – чутливість і специфічна якість, циклічно створюють проявлений світ. Вони працюють в найтіснішому єднанні і гармонії, свідомо співробітничаючи в здійсненні Плану, охоронцями якого є. Вони – сім Будівників, що творять променистий храм Господа, керовані Розумом Великого Архітектора Всесвіту.

П’яте: Кожне променеве Життя виражає Себе переважно через одну з семи священних планет, але життя всіх семи Променів протікає через всі планети, включаючи і Землю, наділяючи якостями всі форми. Кожна планета являє собою малу копію загальної схеми, і кожна планета відповідає наміру і задуму цілого.

Шосте: Людство, якому і присвячений даний трактат, є вираження життя Бога, і кожна людська істота проявляється на лінії однієї з семи променевих сил. Природа її душі якісно визначається тим променевим Життям, яке її видихнуло. А природа її форми несе на собі відбиток того променевого Життя, яке – своїм циклічним виходом на фізичний план в будь-який конкретний час – визначає якість расового життя і форм різних царств природи. Природа, або якість, душі залишається незмінною протягом усього світового періоду; життя і природа її форми змінюються від життя до життя згідно з її циклічною потребою і станом навколишньої групи. Останнє зумовлене Променем або Променями, втіленим в даний час.

Сьоме: Монада є Життя, що проживається в згоді з сімома променевими Життями. Єдина Монада, сім Променів і міріади форм – така структура, що стоїть за проявленими світами.

Восьме: Закони, керуючі становленням якості, або душі, через посередництво форм, є усього лише ментальною метою і життєвою спрямованістю променевих Владик, Чия мета незмінна, Чиє баченняабсолютне і Чия справедливість – найвища.

Дев’яте: Спосіб, або метод, розвитку людства полягає в самовираженні і самоусвідомленні. По завершенні цього процесу "я" виражається Єдиним "Я", або променевим Життям, а досягнуте усвідомлення полягає у відкритті Бога як якості проявленого світу і як Життя, що стоїть за проявом і якістю. Сім променевих Життів, або сім типів душ, бачаться як вираження єдиного Життя, і різноманіття втрачається вбаченні Єдиного і при ототожненні з Єдиним.

Десяте: Таке усвідомлення досягається через накопичення досвіду, яке починається з індивідуалізації і закінчується посвяченням, сприяючи тим самим довершеному з’єднанню і вираженню життя-якості-прояву.

Таке коротке формулювання Плану. Ієрархія Вчителів, що складається з семи підрозділів (відповідних семи Променям), є його зберігачем і відповідає за здійснення чергової стадії Плану в кожному сторіччі.

 

Три головних положення

Ми досліджуємо значення роботи семи творчих Будівників, що виражають життєвий аспект і наділяють якістю феноменальний прояв, через яке проявляється Єдине Життя. Саме якість у часі і просторі визначає феноменальний прояв – ось останнє з трьох головних положень, з яких два попередніх такі:

  1. Кожне променеве Життя є вираженням сонячного Життя, тому кожна планета пов’язана з всіма іншими планетами, оживотворяється енергією однієї з семи сонячних систем і активізується потрійним потоком сили.
  2. Кожний Промінь є приймачем і охоронцем різних енергій, що надходять з різних джерел.

До цих двох додаємо:

  1. Феноменальний прояв у часі і просторі визначається якістю променевого Життя.

У трьох даних пунктах укладена основна суть вчення цієї частини книги. Сподіваюся, мені вдасться донести до вас практичну важливість правильного розуміння цих досить високих окультних положень. Наприклад, з першого пункту ясно, що променеве Життя є вираженням сонячного Життя. Розглядаючи цю загальну ідею на прикладі особистості, тобто, прикладаючи її до окремої людини, бачимо, що кожнаособистість повинна служити вираженням сонячного ангела і, отже, пов’язана з всіма іншими сонячними ангелами царства душ. Кожна особистість оживотворяється енергіями всіх семи груп сонячних ангелів і пов’язана з життям планети, життям Сонячної системи і з позасистемною силою. Хіба це не має життєво важливого, практичного значення? Хіба не варто ретельно вивчити це, звертаючи увагу навідношення особистості до життя і на те, наскільки успішно сонячний ангел в будь-якій конкретній точці часу і простору будує своє феноменальний прояв і наділяє його своєю якістю (як, власне, і з’являється особистість)? Так ми переконуємося, наскільки науково важливо вивчати ідеали, концентруватися на чеснотах і божественних якостях великих синів Божих і інтелектуально аналізувати Їх божественні атрибути.

Далі, згідно з другим положенням, сім Променів, кожний з яких є приймачем і охоронцем енергій з всесвіту, приводять нас до основної концепції про взаємозв’язок, взаємодію, взаємозалежність, спільнувідповідальність і служіння. Ці відносини, як відомо, закладені в принцип Братства, який людство зараз починає усвідомлювати і обговорювати. Таким чином, одне з головних положень про будівельні сили всесвіту сьогодні також отримує реальне, практичне застосування в ментальному житті і ментальній позиції людини.

Перше положення торкається Его, або сонячного ангела і досягнення ним своїх цілей.

Друге положення говорить про ментальне осягнення, властиве  людині,   що "надихається" згори своїм сонячним ангелом.

Третє положення, згідно з яким якість визначає прояв, говорить про необхідність контролю або управління життям почуттів і бажань особистості, оскільки від якості її бажань залежить поступове формування прояву.

Людина справді має божественну природу, але якість сонячного ангела протягом еволюційного циклу проявляється повільно. Поки що вона демонструється слабо і лише час від часу. Хоч вся сукупність особливостей людини в будь-якому житті забарвлена божественною якістю в залежності від міри егоїчного контролю або вираження, але на ранніх стадіях ця якість майже до невпізнання спотворюється субстанцією. Ці три положення вимагають ретельного роздуму і навіть медитації, бо виражають як ті закони, за якими діють сім творчих Будівників, так і ті, за якими може зараз почати роботу прагнучий.

 

ЛОГОС  І  СІМ  ПРОМЕНІВ

“ТАЄМНА  ДОКТРИНА”  ПРО  СІМ  ПРОМЕНІВ

Т.Д., СТАНС 5[1] : …ТАК БУЛИ СТВОРЕНІ АРУПА І РУПА:[2] ВІД ЄДИНОГО СВІТЛА СІМ СВІТОЧІВ; ВІД КОЖНОГО ІЗ СЕМИ СІМ РАЗІВ ПО СІМ СВІТОЧІВ. КОЛЕСА ОБЕРІГАЮТЬ КІЛЬЦЕ…

…В окультній метафізиці, строго кажучи, два “Єдиних”: Один на недосяжному плані Абсолюту і Безмежності, про якого жодні умовиводи не можливі; інший – на плані Еманацій. Перший не може ні еманувати, ні ділитись, бо Він вічний, абсолютний та незмінний. Другий же, будучи, так би мовити, відображенням Першого, може (бо це Логос, або Ішвара, в ілюзорному Всесвіті). Він випромінює із самого себе – так само як вища Тріада Сефіріот випромінює сім нижчих Сефіріот – сім Променів, або Дхіан-Чоханів. Іншими словами, Однорідне стає Різнорідним, Протил диференціюється на Елементи. Але ці Елементи, якщо лише не повернуться в свій первинний Елемент, ніколи не зможуть вийти за межі лайя-, або нульової точки.

Т.Д. [3]:

“Простір і Час – суть одне. Простір і Час безіменні, бо вони – Непізнаване ТЕ, котре відчутне лише через сім Його Променів, які являють собою сім Творень, сім Світів, сім Законів”...

 

[1] H. P. Blavatsky, “Secret Doctrine”, vol., p.154-155

[2] Безформні і ті, що мають форму.

[3] H. P. Blavatsky, “Secret Doctrine”, vol., p.647