СІМ ПРОМЕНІВ

УХВАЛА

 ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«На шляху до синтезу філософії, науки і релігії» на тему «Що чинити, як діяти? Філософські, наукові та релігійні аспекти управлінської діяльності»

(Національний університет «Львівська політехніка», 15-16 квітня 2011)

 Заслухавши доповіді, виступи та повідомлення, учасники конференції ухвалили:

В часи глобальної та локальної кризи набувають актуальності адекватні для створення ринку методи і принципи управління в соціальній, економічній, політичній, освітній сферах.   Старі моделі управління «керівник-контроль-колектив», «суб’єкт-контроль-об’єкт» неефективні в умовах глобалізації та переходу українського суспільства та держави від тоталітаризму до демократії, від планової до ринкової економіки.

В Україні перехід до модерних комплексних моделей управління гальмується. Надалі застосовуються згадані вище застарілі принципи і методи управління. Ось чому Україна стала класичним прикладом зрощення фінансів і політики, і постала класичним зразком олігархії у східній Європі.

Учасники конференції закликають управлінців усіх ланок користуватися досягненнями сучасної науки управління із залученням напрацювань у філософії, а також активно залучати у свою діяльність загально релігійні принципи. Запровадження сучасних моделей управління, типу «навчання-оснащення відповідним інструментарієм-довіра», нових підходів до управлінської діяльності, заснованих на соціальній відповідальності бізнесу, на субсидіарності, допоможе українській економіці та державі вийти зі стану перманентної кризи, а громадянам відбутися як самодостатнім особистостям.

Адекватне ринкове управління ґрунтується на гармонійному поєднанні філософії, науки і релігії. Сутність управління полягає не лише в забезпеченні ефективної роботи персоналу чи у зростанні виробництва з метою отримання прибутку та матеріального збагачення. Управління  ХХІ ст. ґрунтується на взаємному збагаченні усього колективу чи команди, якнайповнішому розвитку їхнього потенціалу, в тому числі й духовного. Духовний ріст членів колективу та керівників є немислимий без творчості, самовдосконалення та самопізнання. Тому кожен член колективу, але найперше керівники, мають переосмислити своє особистісне покликання й актуалізувати нерозкритий творчий потенціал,  який здатен трансформувати їхню ментальність, свідомість. у напрямі конструктивності, цілісності та духовно вмотивованої позиції на усіх щаблях суспільної ієрархії.

Домінування дуалістичного світогляду, заснованого на протиставленні та розділенні духу і матерії, провокує взаємно вороже ставлення бізнесу до релігії, філософії, моралі, і не сприяє розвитку соціально орієнтованої економіки. У ХХІ ст. об’єктивно нагальною є потреба інтеграції засад релігії, моралі у бізнес, у підприємницьку діяльність. Така інтеграція забезпечить відродження української економіки та підприємництва. Вони відкриють новий вимір існування спільноти – вимір служіння, взаємодопомоги, відповідальності усіх її прошарків.

Вважаємо за необхідне впровадження у вищій школі інтегративних курсів з гуманістичного управління, в яких висвітлюватимуться науково обґрунтовані підходи до менеджменту на основі поєднання філософських, наукових і релігійних принципів. Формування потенціалу управлінців-менеджерів усіх ланок на основі таких курсів є запорукою відродження української економіки, підприємництва, суспільства і кожного громадянина.

Науковці, викладачі, освітяни, підприємці України глибоко стурбовані відсутністю науково-методичного забезпечення викладання філософії у навчальних закладах різного рівня акредитації. Цей факт свідчить про відсутність філософського осмислення стану справ, подій та тенденцій в Україні на усіх рівнях влади і бізнесу.

За умов виконання вище сказаного Україна досягне якісно нового рівня суспільного розвитку.

 

Мета конференції – окреслення перспектив погодження індивідуальних, сімейних, корпоративних, національних і загальнолюдських цілей та управлінських підходів.

Тематика конференції:

1) Історія управлінських стратегій: від управління конфліктами до управління участі.

2) Духовні, ціннісно-буттєві та психологічні аспекти менеджменту.

3) Особливості управлінської діяльності в умовах глобалізації та трансформації українського суспільства.

4) Зв’язки з громадськістю – місія PR в суспільстві і потреба в якісно новому ціннісному наповненні.

5) Державне управління, громадське самоуправління, корпоративне управління – універсальність управлінської методології.

6) Самоуправління як запорука повноти індивідуального буття людини.

7) Духовні традиції про управлінську науку (християнство, буддизм, іслам, індуїзм, зороастризм, суфізм, шаманізм, магія, іудаїзм, рейкі, теософія, new age, синтоїзм, конфуціанство, даосизм, тощо).

8) Духовний аспект фінансових відносин: гроші як прояв духовних енергій.

9) Соціальна відповідальність бізнесу – наріжний камінь впровадження принципу доброї волі в сучасні економічні відносини і шлях до економіки нового зразка.

10) Сучасні управлінські технології: система збалансованих показників, управління згідно цілей тощо

Тема підсумкового засідання: «Перспективи інтеграції знань духовних традицій в сучасну управлінську науку».