СІМ ПРОМЕНІВ

Науково-практична конференція

НА  ШЛЯХУ ДО СИНТЕЗУ ФІЛОСОФІЇ, РЕЛІГІЇ І НАУКИ

16-17 березня 2007 року   м. Львів

Мета конференції – проведення міждисциплінарного діалогу та окреслення перспектив застосування системного підходу для міждисциплінарних досліджень.

 Тематика секційних засідань:

Секція №1:

  •  у пошуках діалектики “всеєдності” (Сковорода Г., Гегель Г., Тейяр де Шарден, Бердник О., Соловйов В., Франк С., Бердяєв М., Барбур Й. та інші);
  •  теософські пошуки єдності філософії, релігії та  науки (Блаватська Е., Безант А., Бейлі А., Штайнер Р. та інші);
  •  методологія гуманітарних та точних наук, перспективи розвитку міждисциплінарних досліджень, новий образ науки в синергетиці  (Каган М., Пригожин І., Стенджерс І. та інші);
  •  езотеричні аспекти точних наук та науки про енерго-інформаційний обмін.

Секція №2:

  •  психологія у пошуках цілісної методології дослідження людської природи (Ассаджіолі Р., Перлз Ф., Франкл В., Маслоу А., Ауробіндо Ш., Патанджалі Ш. та інші);
  •  цілісні підходи до лікування людини в холістичній медицині (гомеопатія, нетрадиційна медицина,  вібраційна медицина, голко- і рефлексо-терапія , та інші).

Секція №3:

  •  міждержавні інтеграційні процеси у військовій сфері;
  •  забезпечення державної безпеки в умовах глобалізації;
  •  роль військової педагогіки у підготовці високопрофесійних кадрів;
  •  використання езотеричних знань та духовних практик у підготовці військових кадрів.

Тема підсумкового засідання: “Перспективи створення методології синтезу та розширення взаємодії академічних  та езотеричних наук”.

 

УХВАЛА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

“НА ШЛЯХУ ДО СИНТЕЗУ ФІЛОСОФІЇ, РЕЛІГІЇ І НАУКИ”

Підсумовуючи тематику виступів, які прозвучали на конференції та враховуючи глибоку спеціалізацію сучасної науки та філософії і розділеність релігії на конфесії, учасники конференції вважають за необхідне сприяти діалогу між наукою, філософією та релігією з метою вироблення цілісного бачення світу та  людини.

Сучасні тенденції в науці засвідчують, що процес спеціалізації досяг своєї межі. Результати досягнень сучасних наук вже не можна пояснити без залучення священних та езотеричних текстів, які дійшли до наших часів. Прикладом цього може слугувати фізична теорія супер-струн, вчення Піфагора про числа, буддійське вчення про потік елементів, тощо.

У зв’язку з цим виникає необхідність у залученні до курсів математики, фізики, біології та інших точних наук відомостей сакрального, езотеричного характеру з метою створення більш адекватного розуміння реальності як єдиного цілого. У сфері гуманітарних наук є нагальна необхідність у введенні езотеричних, сакральних знань про людину як тріаду тіло-душа-дух та як єдине ціле з Космосом.

У сфері релігії необхідно переглянути саме визначення поняття релігія, відновивши його первинне значення. Релігія – це відновлення зв’язку з Богом, з трансцендентним початком, енергія якого пронизує все суще.

Ці нововведення сприятимуть зростанню самосвідомості людини та усвідомленню нею свого місця в духовній ієрархії всього сущого, видимого і невидимого. Якщо людина навчиться діяти цілісно, то її відношення зі світом та іншими зазнають революційних змін. Ці зміни торкнуться як внутрішнього життя, так і зовнішнього, як індивідуальних якостей, так і суспільних взаємовідносин.  Внутрішня революція відкриє перед цілісною людиною значення Істини, Краси та Блага, тих класичних та традиційних цінностей, які присутні у всіх духовних традиціях, але які на сьогодні ще не в повній мірі актуалізовані. Зовнішні зміни сприятимуть переходу суспільних відносин на якісно новий рівень, де визначальними будуть: принцип доброї волі та забезпечення встановлення правильних людських відносин у всіх сферах суспільного життя.

Формування цілісного бачення світу та людини потребує певної методології, яка отримала назву у пост-некласичних дослідженнях методологія синтезу. Методологія синтезу перебуває на етапі свого створення і бачиться як мета-методологія, базована на поєднанні найпередовіших методологічних напрацювань сучасних точних і гуманітарних наук з методологією езотеричних Традицій.

Вважаємо актуальним проводити подібні конференції, зустрічі, круглі столи  кожного року і в різних містах України. Це сприятиме діалогу і обміну інформацією між науковцями з різних куточків України, людьми доброї волі, представниками громадянського суспільства. Діалог та обмін інформацією сприятиме створенню відповідного середовища, в якому напрацьовуватимуться підходи до створення синтезу науки, філософії і релігії та застосуванню синтезованих знань у різних сферах.

В час глобалізації виникає проблема захисту національних інтересів України. Потрапивши у глобалізаційний вир, Україна опинилася перед низкою викликів (економічна еміграція, поширення бідності серед працюючих, торгівля українськими жінками, поширення туберкульозу та СНІДу, тощо), на які необхідно дати адекватну відповідь. Обговорення цих проблем громадянським суспільством сприятиме активізації роботи влади у цих напрямках.

Оргкомітет за дорученням конференції